МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Материјали за советници

50-та редовна седница на Советот на Општина Виница

Записник од 49 - та редовна седница од Советот на Општина Виница;
(симни)

Решение за свикување на 50-та седница на Советот на Општина Виница;
(симни)


Покана за седница на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
(симни)

Покана за седница на Комисија за општествени дејности;
(симни)

Покана за седница на Комисија за статус и прописи;
(симни)

Покана за седница на Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
(симни)

Дневен ред

1. Годишен извештај на општина Виница за 2016 година, кој се состои од:
- Предлог - Завршна сметка на Буџетот на општина Виница за 2016 година,
(симни)

- Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност,
(симни)

- Извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските дотации, самофинансирачките активности на единките корисници за 2016 година;
(симни)

2. Годишна сметка за 2016 година на ОУ „Гоце Делчев“-Виница за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
(симни)

3. Полугодишен извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“ - Виница за учебната 2016/2017 година;
(симни)

4. Полугодишен извештај за работата на ОУ „Славчо Стојменски“ - Виница за учебната 2016/2017 година;
(симни)

5. Полугодишен извештај за работата на ОУ „Кочо Рацин“ - Блатец за учебната 2016/2017 година;
(симни)

6. Полугодишен извештај за работата на ОУ „Никола Парапунов“ - Драгобраште во учебната 2016/2017 година;
(симни)

7. Годишна сметка за 2016 година на СОУ „Ванчо Прке“ - Виница за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
(симни)

8. Полугодишен извештај за работата на СОУ „Ванчо Прке“ - Виница за учебната 2016/2017 година;
(симни)

9. Барање Согласност на Годишен План за вработување за 2017 година на ЕЛС Виница;
(симни)

10. Завршна сметка на ЈП за комунални работи „Солидарност“-Виница за 2016 година;
(симни)

11. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Петруш Анастасов од Виница;
(симни)

12. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Борис Ристовски од с.Блатец;
(симни)

13. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Борис Ристовски од с.Блатец;
(симни)

14. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Ленче Дониновска од с.Градец;
(симни)

15. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Љупчо Георгиев од с.Градец;
(симни)

16. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Васка Тасева од с.Градец;
(симни)

17. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Драги Карчов од Виница;
(симни)

18. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Гоце Јованов од Виница;
(симни)

19. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Тоше Стојчев од Виница;
(симни)

20. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Горан Даневски од Виница;
(симни)

21. Барање од Петре Ангелов од Виница;
(симни)

22. Советнички прашања.

Општина Виница
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk