МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Материјали за советници

Деветта редовна седница на Советот на Општина Виница

Записник од 8-мa седница од Советот на Општина Виница;

(симни)


Решение за свикување на 9-та редовна седница на Советот на Општина Виница;

(симни)


Покана за седница на Комисија за еднакви можности на жените и мажите;
(симни)

Покана за седница на Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
(симни)

Покана за седница на Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата;
(симни)

Покана за седница на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
(симни)

Дневен ред

1. Предлог - Одлука за изготвување и аплицирање на Проектот „Превенција и ублажување на последиците од природни и човечки предизвикани катастрофи во прекуграничното влијание”;
(симни)

2. Предлог-Одлука за согласност и право на користење на недвижен имот за целите на проектот „Превенција и ублажување на последиците од природни и човечки предизвикани катастрофи во прекуграничното влијание”;
(симни)

3. Предлог - Одлука за согласност и право на користење на недвижен имот за целите на проектот „Зелени училишта“ согласно упатствата за аплицирање за втор повик на Програмата за прекугранична соработка на ИНТЕРРЕГ - Бугарија - Инструмент за претпристапна помош на ПЈР Македонија;
(симни)

4. Предлог - Одлука за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, улици и патишта во општина Виница за 2018 година;
(симни)

5. Предлог - Одлука за покренување на постапка за изготвување на УПВНМ (Урбанистички план вон населено место) за изградба на В-5 Верски институции Манастирски комплекс „Св.Пантелејмон“ - Голак;
(симни)

6. Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Блок 2 Дел 2 и Дел 3 Виница;
(симни)

7. Предлог-Решение за формирање на Локален Совет за Превенција;
(симни)

8.Предлог-Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2018 година;
(симни)

9. Извештај за финансиско работење на ЈП „Солидарност“-Виница за период од 01.01. до 31.03.2018 година;
(симни)

10. Барање од ЈП „Солидарност“-Виница Согласност на Одлука за цени за наплата на пазарна такса;
(симни)

11.Известување од ЈП „Солидарност“-Виница за неприсуство на член на седници на Надзорен одбор (Предлог-Решение за разрешување член на Надзорен одбор на ЈП „Солидарност“-Виница);
(симни)

12. Предлог-Решение за именување член на Надзорен одбор на ЈП „Солидарност“-Виница;
(симни)

13. Информација за експлоатираноста, заштита, одгојот и обновувањето на шумскиот фонд на подрачјето на општина Виница во 2017 година;
(симни)

14.Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Лаки, с.Лески и с.Липец;
(симни)

15.Советнички прашања.

Дополнување на дневен ред

Барање од РК Торос до Советот на Општина Виница, одобрение за употреба на името Виница;
(симни)

Предлог решение за службено пaтување во странство;
(симни)

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk