МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Материјали за советници

Шеста редовна седница на Советот на Општина Виница

Записник од 5 - тa седница од Советот на Општина Виница;

(симни)


Решение за свикување на 6-та редовна седница на Советот на Општина Виница;

(симни)


Покана за седница на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања;
(симни)

Покана за седница на Комисија за општествени дејности;
(симни)

Покана за седница на Комисија за статус и прописи;
(симни)

Покана за седница на Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата;
(симни)

Покана за седница на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
(симни)

Дневен ред

1.Годишен извештај на општина Виница за 2017 година, кој се состои од:
-Предлог-Завршна сметка на Буџетот на општина Виница за 2017 година,
(симни)
-Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност,
(симни)

-Извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските дотации, самофинансирачките активности на единките корисници за 2017 година;
(симни)

2.Предлог-Одлука за утврдување на благајнички максимум;
(симни)

3.Предлог-Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Виница за 2019 година;
(симни)

4.Предлог-Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на општина Виница;
(симни)

5.Предлог-Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446;
(симни)

6.Изјава дека општина Виница исполнува услови за финансирање на проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води со донации од Државата или Меѓународни институции;
(симни)

7.Предлог-Одлука за обезбедување на сопствено учество за проектот Изработка на Физибилити студија за оправданост од воспоставување на Договор за јавно приватно партнерство за реконструкција, одржување и управување на постојна зграда во функција на обезбедување на социјални услуги - Дом за стари лица во с.Блатец, Техничка документација;
(симни)

8.Предлог-Одлука за обезбедување на сопствено учество за проектот „Изработка на техничка документација за локален пат Капетанци-Балинци-Витлари, спој на Регионален пат Р-334, во должина од 3 900 м“;
(симни)

9.Предлог-Одлука за надоместок на трошоци за избори на учесници во изборната кампања за Локални избори 2017 година;
(симни)

10.Предлог-Одлука за спроведување и извршување на јавни набавки;
(симни)

11.Годишен извештај за работа на Полициска станица Виница за 2017 година;
(симни)

12.Годишна сметка за 2017 година на ОУ „Гоце Делчев“-Виница за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
(симни)

13.Барање Согласност за изведување на наставни екскурзии во ОУ „Гоце Делчев“-Виница во учебната 2017/2018 година;
(симни)

14.Полугодишен извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“-Виница за учебната 2017/2018 година;
(симни)

15.Годишна сметка за 2017 година на ОУ „Славчо Стојменски“ - Виница, за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
(симни)

16.Полугодишен извештај за работата на ОУ „Славчо Стојменски“-Виница за учебната 2017/2018 година;
(симни)

17.Годишна сметка за 2017 година на ОУ „Кочо Рацин“ - Блатец, за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
(симни)

18.Полугодишен извештај за работата на ОУ „Кочо Рацин“-Блатец за учебната 2017/2018 година;
(симни)

19.Годишна сметка за 2017 година на ОУ „Никола Парапунов“ - Драгобраште, за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
(симни)

20.Барање Согласност на Програма за изведување на ученичка екскурзија во ОУ „Никола Парапунов“-Драгобраште за учебната 2017/2018 година;
(симни)

21.Барање од ОУ „Никола Парапунов“-Драгобраште за разрешување и именување член на Училишниот одбор (Предлог-Решение за разрешување член на УО на ОУ „Никола Парапунов“-Драгобраште);
(симни)

22.Предлог-Решение за именување член на УО на ОУ „Никола Парапунов“-Драгобраште;
(симни)

23.Полугодишен извештај за работата на ОУ „Никола Парапунов“-Драгобраште за учебната 2017/2018 година;
(симни)

24.Годишна сметка за 2017 година на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
(симни)

25.Полугодишен извештај за работата на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за учебната 2017/2018 година;
(симни)

26.Годишна сметка за 2017 година на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ - Виница, за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
(симни)

27.Барање Согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница, број 02-163/3 од 28.10.2015 година;
(симни)

28.Годишна сметка за 2017 година на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Виница, за сметката за сопствени приходи, сметката за наменски дотации и општинска буџетска сметка;
(симни)

29.Барање Согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавната општинска установа Библиотека „Ванчо Прке“-Виница, бр.01-185 од 17.12.2015 година;
(симни)

30.Годишна сметка за 2017 година на Локален археолошки и историски музеј „Теракота“- Виница, за сметката за сопствени приходи и сметката на буџетски корисник на музејот;
(симни)

31.Барање Согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Локалниот археолошки и историски музеј „Теракота“- Виница од 18.02.2015 година;
(симни)

32.Завршна сметка на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“-Блатец за 2017 година;
(симни)

33.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Илван Ефтимов од Виница;
(симни)

34.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Златко Вангеловски од с.Градец, Виница;
(симни)

35.Меморандум за соработка помеѓу Фондација за развој на локалната заедница Штип и Советот на општина Виница;
(симни)

36. Советнички прашања.

Дополнување на дневен ред

Известување на ОУ Кочо Рацин - Блатец за разрешување и именување на член на училишен одбор;
(симни)

Програма за изведување на ученички екскурзии во ОУ Кочо Рацин - Блатец;
(симни)

Општина Виница
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk