МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Материјали за советници

54-та редовна седница на Советот на Општина Виница

Записник од 53 - та седница од Советот на Општина Виница;
(симни)

Решение за свикување на 54-та седница на Советот на Општина Виница;
(симни)


Покана за седница на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
(симни)

Покана за седница на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања;
(симни)

Покана за седница на Комисија за општествени дејности;
(симни)

Покана за седница на Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
(симни)

Дневен ред

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2017 година до 30.06.2017 година (втор квартал);
(симни)

2.Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општина Виница за квартал од 01.01.2017 година до 30.06.2017 година (втор квартал);
(симни)

3.Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и Јавните претпријатија основани од општините (втор квартал);
(симни)

4.Предлог-Буџет за изменување и дополнување на Буџетот на општина Виница за 2017 година (Ребаланс на Буџетот);
(симни)

5.Предлог-Одлука за покренување на постапка за изготвување на УПВНМ (Урбанистички план вон населено место) за изградба на Стопански комплекс Рибник со придружни објекти;
(симни)

6.Годишен извештај за работата на ОУ „Славчо Стојменски“ - Виница за учебната 2016/2017 година;
(симни)

7.Барање од ОУ „Славчо Стојменски“-Виница за избор на претставник во Училишниот одбор (Предлог-Решение за престанок на мандатот на член на Училишниот одбор на ОУ „Славчо Стојменски“ - Виница);
(симни)

8.Предлог-Решение за именување член на Училишниот одбор на ОУ „Славчо Стојменски“ - Виница;
(симни)

9.Годишен извештај за работата на ОУ „Кочо Рацин“ - Блатец за учебната 2016/2017 година;
(симни)

10.Известување од ОУ „Кочо Рацин“-Блатец за престанок на мандатот на член на Училишниот одбор и именување на нов член (Предлог-Решение за престанок на мандатот на член на Училишниот одбор на ОУ „Кочо Рацин“ - Блатец);
(симни)

11.Барање за покренување на иницијатива за одобрување верификација на посебните паралелки во ОУ „Кочо Рацин“ - Блатец;
(симни)

12.Предлог-Решение за именување член на Училишниот одбор на ОУ „Кочо Рацин“ - Блатец;
(симни)

13.Годишен извештај за работата на ОУ „Никола Парапунов“ - Драгобраште во учебната 2016/2017 година;
(симни)

14.Известување од Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“-Виница за престанок на функцијата членови на Управниот одбор (Предлог-Решение за престанок на мандатот на членови на Управниот одбор на Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“-Виница);
(симни)

15.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“-Виница;
(симни)

16.Информација за распределба на средства на лица приматели на социјална парична помош на територијата на општина Виница за временски период од 01.01.2016 година до 31.07.2017 година;
(симни)

17.Барање од Министерството за труд и социјална политика - Скопје за номинирање членови на Управен одбор на ЈУ Центар за социјална работа - Виница (Предлог-Решение за именување член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа - Виница);
(симни)

18.Барање од ЈП „Солидарност“-Виница за донесување на Одлука за определување на заштитни зони околу тиролски зафат на Градечка река за водоснабдување на град Виница;
(симни)

19.Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Пекљани, с.Градец, с.Драгобрашта, с.Трсино, с.Трстија, с.Крушево;
(симни)

- Дополнување на извештајот за здравствена безбедност на водата за пиење во с.Пекљани, с.Градец, с.Драгобрашта, с.Трсино, с.Трстија, с.Крушево;
(симни)

20. Советнички прашања.

Општина Виница
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk