МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Материјали за советници

Втора редовна седница на Советот на Општина Виница

Записник од 1 - та седница од Советот на Општина Виница;

(симни)


Решение за свикување на Втора редовна седница на Советот на Општина Виница;

(симни)


Покана за седница на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
(симни)

Покана за седница на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања;
(симни)

Покана за седница на Комисија за општествени дејности;
(симни)

Покана за седница на Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
(симни)

Дневен ред

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2017 година до 30.09.2017 година (трет квартал);
(симни)

2. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општина Виница за квартал од 01.01.2017 година до 30.09.2017 година (трет квартал);
(симни)

3. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и Јавните претпријатија основани од општините (трет квартал);
(симни)

- Образложение на кварталните извештаи на Буџетот на Општина Виница;
(симни)

4. Предлог - Буџет за изменување и дополнување на Буџетот на општина Виница за 2017 година (Ребаланс на Буџетот);
(симни)

- Образложение на Предлог - буџетот за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Виница за 2017 година;
(симни)

5. Предлог-Програма за свечен дочек на Новата 2018 година;
(симни)

6. Годишен извештај за работата на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница за 2016/2017 година;
(симни)

7. Годишна Програма за работа на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница за 2017/2018 година;
(симни)

8. Барање од ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница за формирање на групи со поголем број на деца;
(симни)

9. Предлог од Министерство за труд и социјална политика - Скопје за член на Управен одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница;
(симни)

10. Барање од ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница за именување членови на УО; (Предлог-Решение за престанок на мандатот на членовите на УО на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница“);
(симни)

11. Предлог-Решение за именување членови на УО на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница;
(симни)

12. Известување од Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“-Виница за престанок на функцијата членови на УО; (Предлог-Решение за престанок на мандатот на членовите на УО на Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“-Виница);
(симни)

13. Предлог-Решение за именување членови на УО на Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“-Виница;
(симни)

14. Барање за именување на членови на УО на ЈЗУ Здравствен дом Виница поради изминат мандат на постојните членови (Предлог-Решение за престанок на мандатот на членови на УО на ЈЗУ Здравствен дом Виница);
(симни)

15. Предлог-Решение за именување членови на УО на ЈЗУ Здравствен дом Виница;
(симни)

16. Известување за истек на на мандатот на членови во Училишен одбор на СОУ „Ванчо Прке“-Виница (Предлог-Решение за престанок на мандатот на членови на УО на СОУ „Ванчо Прке“-Виница);
(симни)

17. Предлог-Решение за именување членови на УО на СОУ „Ванчо Прке“-Виница;
(симни)

18.Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Крушево, с.Трсино и с.Пекљани;
(симни)

19. Советнички прашања.

Дополнување на дневен ред

План на програми за развој за период 2018 - 2020 година:
- ЈГА
(симни)

- ЈДА
(симни)

Дневен ред од одржана седница;

(симни)

Општина Виница
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk