МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Материјали за советници

12-та седница на Советот на Општина Виница

Записник од 11-та седница од Советот на Општина Виница;

(симни)


Решение за свикување на 12-та редовна седница на Советот на Општина Виница;

(симни)


Покана за седница на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
(симни)

Покана за седница на Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
(симни)

Покана за седница на Комисија за општествени дејности;
(симни)

Покана за седница на Комисија за статут и прописи;
(симни)

Покана за седница на Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата;
(симни)

Дневен ред

1.Предлог-Одлука за престанок на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Виница „ВИН-СПОРТ“-Виница во ликвидација;
(симни)

2.Предлог-Одлука за именување на Ликвидатор на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Виница „ВИН-СПОРТ-Виница во ликвидација;
(симни)

3.Предлог-Одлука за обезбедување на дополнителни средства за проект „Подобрување на енергетска ефикасност на Интернатот во с.Блатец, Општина Виница, за поквалитетен развој на деца со посебни потреби“;
(симни)

4.Предлог-Одлука за давање Согласност за учество во проектот „Зајакнување на општинските совети“;
(симни)

5.Барање од ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница на финансиски средства за одржување на Фестивалот „ИН ВИНИЦА ВЕРИТАС“ - октомври 2018 година;
(симни)

6.Годишен извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“-Виница за учебната 2017/2018 година;
(симни)

7.Годишна Програма за работа на ОУ „Гоце Делчев“-Виница за учебната 2018/2019 година;
(симни)

8.Годишна Програма за работа на ОУ „Славчо Стојменски“-Виница за учебната 2018/2019 година;
(симни)

9.Барање од ОУ „Славчо Стојменски“-Виница согласност за изведување на наставни екскурзии во учебната 2018/2019 година;
(симни)

10.Годишна Програма за работа на ОУ „Кочо Рацин“-Блатец за учебната 2018/2019 година;
(симни)

11.Годишна Програма за работа на ОУ „Никола Парапунов“-Драгобраште за учебната 2018/2019 година;
(симни)

12.Годишен план за вработување за 2018 година на ОУ „Никола Парапунов“-Драгобраште;
(симни)

13.Годишен извештај за работата на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за учебната 2017/2018 година;
(симни)

14.Годишна Програма за работа на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за учебната 2018/2019 година;
(симни)

15.Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижен имот-објект Спортска сала во Виница на СОУ „Ванчо Прке“-Виница;
(симни)

16.Барање од ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница на Согласност за формирање на групи со поголем број на деца за 2018/2019 година;
(симни)

17.Предлог-Решение за разрешување член на УО на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“-Виница;
(симни)

18.Предлог-Решение за именување член на УО на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“-Виница;
(симни)

19.Барање од ЈП „Солидарност“-Виница за измена на Одлука за Управител на гробишта во Општина Виница;
(симни)

20.Информација за состојбите со јавната хигиена во градот Виница во период од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година;
(симни)

21.Информација за состојбите на градско зеленило за период од 01.01. до 30.06.2018 година;
(симни)

22.Информација за одржување на православните гробишта во градот Виница за период од 01.01. до 30.06.2018 година;
(симни)

23.Информација за распределба на средства на лица приматели на социјална парична помош на територијата на општина Виница за временски период од 01.01.2016 година до 31.07.2017 година;
(симни)

24.Информација за склучени бракови за 2017 година;
(симни)

25.Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Лески, с.Лаки, с.Липец, с.Истибања, с.Трсино, с.Калиманци, с.Крушево, с.Драгобрашта, с.Пекљани;
(симни)

26.Барање од Макпрогрес ДОО Виница Подружница Хотел ресторан Александар Парк за продолжување на работното време поради организирање на настан „Парк Пиво фест“;
(симни)

27.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Веко Јованов од с.Драгобраште, Виница;
(симни)

28.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Малин Стоименов од Виница;
(симни)

29.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Македонка Соколова од с.Блатец, Виница;
НЕМА МАТЕРИЈАЛИ

30.Советнички прашања.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk