МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Материјали за советници

52-ра редовна седница на Советот на Општина Виница

Записник од 51 - ва редовна седница од Советот на Општина Виница;
(симни)

Решение за свикување на 52-ра седница на Советот на Општина Виница;
(симни)


Покана за седница на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
(симни)

Покана за седница на Комисија за статус и прописи;
(симни)

Покана за седница на Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
(симни)

Дневен ред

1.Барање од Локалното координативно тело за развој на Локалните акциски планови (ЛАП) за инклузија на Ромите на општина Виница;
(симни)

2.Информација за безбедноста и квалитетот на водата од градскиот водовод и други јавни водоснабдителни објекти во општина Виница во 2016 година;
(симни)

3.Информација за безбедноста на храната на подрачјето на општина Виница во 2016 година;
(симни)

4.Годишен план за вработување во ЈП „Солидарност“-Виница за 2017 година;
(симни)

5.Барање од Министерство за транспорт и врски-Скопје за донесување на Одлука;
(симни)

6.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Маца Иванова од Виница;
(симни)

7.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Исмет Демири од Виница;
(симни)

8.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Шекерзада Хусеинова од Виница;
(симни)

9.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Северџан Демировски од Виница;
(симни)

10.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Арсова Вида од с.Истибања, Виница;
(симни)

11.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Биљана Колишева од Виница;
(симни)

12.Барање од Златко Димитров од с.Истибања за одобрување на финансиски средства;
(симни)

13. Советнички прашања.

Општина Виница
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk