МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Извештај за неплатени обврски на Општина Виница

Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на Општина Виница.
преземи

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk