Општина Виница - Локални стратегии на Општина Виница

МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Локални стратегии на Општина Виница

1. Извештај за стратегиска оценка на животната средина за локална стратегија за климатски промени, Општина Виница (2015-2025)   >>

2. Стратегија за климатски промени на Општина Виница   >>

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk