МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Одредување на пазарна вредност на недвижен имот

Одлука за критериуми за утврдување на зони во Општина Виница, за одредување на пазарна вредност на недвижен имот
(преземи)

Зони по методологија
(преземи)

Одлука за утврдување на пазарните вредности на дворно место, неизградено градежно земјиште (плацови), земјоделско земјиште по групи, категории и класи, населени места за единица површина изразена во евра
(преземи)

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk