15 седница на Советот на Општина Виница
2018 година
Покани за комисии
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, buzet i LER.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za sednica na Komisija za mandatni prasanja, izbori i imenuvanja.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Дневен ред
1. Предлог-Решение за формирање на Комисија за изготвување на Предлог-Програма за работа на Советот на општина Виница за 2019 година;
1-va tocka Predlog-Resenie za formiranje Komisija za izgotvuvanje Predlog-Programa za rabot na Sovetot za 2019 god..pdf
2. Нацрт-Буџет на општина Виница за 2019 година;
3. Барање од Сузана Димитриова од Штип, за спонзорство за реализација на меморијален турнир во мал фудбал;
3-ta tocka Baranje na sponzorstvo za memorijalen turnir vo mal fudbal.pdf
4. Предлог-Програма за работа на ФА „Китка“-с.Истибања со предлог-Буџет за реализација на Програмата во 2019 година;
4-ta tocka Predlog programa za rabota na FA Kitka-Istibanja so Predlog-Buzet za 2019 god.pdf
5. Предлог-Програма за реализација на 34-от Меѓународен Фолклорен фестивал „Истибањско здравоживо“-Истибања со Предлог-Буџет за реализација на 34-от Меѓународен Фолклорен фестивал „Истибањско здравоживо“-Истибања во 2019 година;
5-ta tocka Predlog-Programa za realizacija na 34-ot Megunaroden folkloren festival Istibansko zdravozivo so Predlog-Buzet vo 2019 god.pdf
6. Барање од ФК Слога 1934 Виница за одобрување на финансиски средства за натпреварување, организирање, работење и водење во 2019 година со Финансов план;
6-ta tocka Baranje od FK Sloga 1934-Vinica za odobruvanje na finansiski sredstva vo 2019 god.so Finansov plan.pdf
7. Програма за работа со финансиска конструкција на РК ТОРО СПОРТ Виница за 2019 година;
7-ma tocka Programa za rabota so finansiska konstrukcija na RK Toros Sport-Vinica za 2019 god.pdf
8. Барање од Кошаркарскиот клуб „Албатроси“-Виница на финансиски средства во натреварувачката 2018/2019 година со финансиска конструкција;
8-ma tocka Baranje od KK Albatrosi za finansiska podrska.pdf
9. Програма за работа и Барање за финансиска подршка за 2019 година на ППК ВИНСПИН Виница;
9-ta tocka Programa za rabota i Baranje za finansiska podrska za 2019 god.na PPK VINSPIN Vinica.pdf
10. Барање од Ракометниот клуб „Бошески Спорт - Виница“ на финансиски средства за 2019 година со Финансиска конструкција;
10-ta tocka Baranje od RK Bosevski-Sport-Vinica na finan.sredstva za 2019 god. so Finansiska konstrukcija.pdf
11. Барање од У.С.К. Гоце Делчев“-Виница на финансиски средства за 2019 година со Финансиска конструкција;
11-ta tocka Baranje od USK Goce Delcev-Vinica na finans. sredstva za 2019 god. so Finansiska konstrukcija.pdf
12. Барање од Карате клуб „Блатец“-Виница на финансиски средства за 2019 година со Финансиски план за натпревари;
12-ta tocka Baranje od KK Blatec-Vinica na finan.sredtsva za 2019 god. so Finansiski plan za natprevari.pdf
13. Барање од Клубот за боречки вештини Лидер-Дуке од Виница на финансиска помош;
13-ta tocka Baranje od Klubot za borecki vestini Lider-Duke od Vinica na finansiska pomos.pdf
14. Барање од Здружение Спортско Риболовен Еколошки клуб „КРАП“-Виница на финансиски средства за 2019 година;
14-ta tocka Baranje od ZSREK Krap-Vinica na finansiski sredstva za 2019 god - Copy.pdf
15. Предлог за финансирање на Програмски активности на Едукативен центар „ТОТИ“-Виница за 2019 година од Буџетот на општина Виница;
15-ta tocka Predlog za finansiranje na programski aktivnosti na edukativen centar Toti Vinica.pdf
16. Програма на Извиднички одред „АРМОНИЈА ВИН“-Виница за 2019 година со вкупни трошоци за тековно работење;
16-ta tocka Prorgrama na Izvidnicki odred Armonija Vin-Vinica za 2019 god. so vkupni trosoci.pdf
17. Барање за финансиска подршка на ЛЗ Бел Камен-Виница;
17-ta tocka Baranje za finansiska podrska na LZ Bel Kamen-Vinica.pdf
18. Барање од Здружение на планински спортови „ЧУПИНО“-Виница за одобрување на средства за организирање и спроведување на Меѓународни трки во планинско трчање во 2019 година;
18-ta tocka Baranje od Zdruzenie Chupino-Vinica za odobruvanje na sredstva za sproveduvanje na Megunarodni trki vo planinsko trcanje vo 2019 god.pdf
19. Предлог-проект на „Отворен Младински центар“ за подршка за обезбедување на младински центар во Градскиот парк во Виница;
19-ta tocka Predlog-Proekt na Otvoren mladinski centar za podrska.pdf
20. Програма за работа на Асоцијација за интернационална мобилизација за 2019 година;
20-ta tocka Programa za rabota na Asocijacija za internacionalna mobilizacija za 2019 god.pdf
21. Барање од м-р по археологија и историја Сашко Методи Темелков од Виница на финансиски средства за печатење на книги;
21-va tocka Baranje od Sasko Temelkov od Vinica na finans.sredstva za pecatenje na knigi.pdf
22. Програма за работа на ОО на Црвен крст Виница за 2019 година;
22-ta tocka Programa za rabota na OO na Crven krst Vinica.pdf
23. Барање од ОО на Црвен крст Виница на финансиски средства за унапредување на крводарителството во 2019 година;
23-ta tocka Baranje od OO na Crven krst-Vinica na finan.sredstva za unapred.na krvodaritelstvotovo 2019 god.pdf
24. Годишна Програма за работа на Центарот за креативен развој, едукација и психотерапија Аспекти-Исток за 2019 година;
24-ta tocka Godisna Programa za rabota na Centar za kreativen razvoj Aspekti-Istok za 2019 god.pdf
25. Програма за работа на Меѓуопштинското Здружениение на лица со телесен инвалидитет на општините Кочани, Виница, Берово и Делчево Мобилност-Кочани за 2019 година со вкупни трошоци за тековно работење;
25-ta tocka Programa za rabota na Meguopstinsko zdruzenie Mobilnost-Kocani za 2019 god. so vkupni trosoci.pdf
26. Програма за работа на Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА-Виница за 2019 година со Финансова Програма;
26-ta tocka Programa za rabota na Centar za podrska na lica so intelektualna poprecenost PORAKA-Vinica za 2019 god. so Finansova Programa.pdf
27. Програма за работа на Регионална Занаетчиска комора за 2019 година со Финансова Програма;
27-ma tocka Programa za rabota na Regionalna zanaetciska komora za 2019 god. so Finansova Programa.pdf
28. Барање од Здружение на пензионери - Виница на финансиски средства за потребите на Здружението за 2019 година;
28-ma tocka Baranje od Zdruzenie na penzioneri na finansiski sredstva za 2019 god.pdf
29. Програма за работа на ОО на Сојузот на борците на општина Виница за 2019 година со Преглед на потребни финансиски средства за реализирање на Програмата;
29-ta tocka Programa za rabota na OO na SBM Vinica za 2019 god. so Pregled na potrebni finansiski sredstva.pdf
30. Иницијативи од ОО на СБМ Виница;
30-ta tocka inicijativi od OONSBM Vinica.pdf
31. Годишна Програма за работа на Ромската советодавна група на граѓани (РСГГ) од Виница за 2019 година;
31-va tocka Godisna Programa za rabota na RSGG od Vinica za 2019 god.pdf
32. Барање од Здружение „Свет крст“-Виница на финансиски средства за 2019 година со Буџет;
32-ra tocka Baranje od Zdruzenie Svet krst-Vinica na finansiski sredstva za 2019 god.pdf
33. Барање од Ацо Анастасов од Виница за одобрување на финансиски средства за лекување;
33-ta tocka Baranje od Aco Anastasov od Vinica za odobruvanje na fin.sredstva za lekuvanje.pdf
34. Барање од ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница на финансиски средства за одржување Новогодишна театарска претстава за деца „Дедо Мраз во приказните“;
34-ta tocka Baranje od OJUDG Detska gradinka Goce Delcev na finansiski sredstva.pdf
35. Барање од Идеа-Агро с.Блатец, Виница за покренување на постапка за изработка на УПВНМ и подршка на проект;
35-ta tocka Baranje od Idea-Agro s.Blatec, Vinica za pokrenuvanje na postapka za izrabotka na UPVNM.pdf
36. Барање од ВИНИ ФАРМА ДОО Илинден, за промена односно изработка на УПВНМ;
36-ta tocka Baranje Vini Farm za promena na UPVNM.pdf
37. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на барателот Марина и Марјан Пецови од Виница;
37-ma tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Marina i Marjan Pecovi od Vinica.pdf
38. Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Трсино, с.Трстија, с.Крушево, с.Градец, с.Виничка Кршла, с.Драгобраште, с.Пекљани;
38-ma tocka Izvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata vo s.Trsino, s.Trstija, s.Krusevo, s.Gradec, s.V.Krsla, s.Dragobraste, s.Peklani.pdf
39. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 15-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 15-ta sednica na Sovetot.pdfPredlog-programa za aktivnostite na Opstina Vinica od oblasta na kulturata i sportot za 2019.pdf
2. Записник од 14-та редовне седница на Советот на Општина Виница;
zapisnik14.pdf
3. Предлог-програма за активностите на Општина Виница во областа на културата и спортот за 2019 година;
Predlog-programa za aktivnostite na Opstina Vinica od oblasta na kulturata i sportot za 2019.pdf