24 седница на Советот на Општина Виница
2019 година
Покани за комисии
Комисија за статут и прописи;
Pokana za sednica na Komisija za statut i propisi.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, buzet i LER.pdf
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za sednica na Komisija za mandatni prasanja, izbori i imenuvanja.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Дневен ред
1. Почетен биланс, Годишна сметка, Извештај за работењето и одобрување на работата на Лiквидаторот на ЈП за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Виница „ВИН-СПОРТ“-Виница;
1-va tocka Poceten Bulans, Godisna smetka na JP VIN-SPORT Vinica.pdf
2. Предлог-Одлука за престанок на ЈП за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Виница „ВИН-СПОРТ“ - Виница со бришење;
2-ra tocka Predlog-Odluka za prestanok na JP VIN-SPORT Vinica so brisenje.pdf
3. Предлог-Одлука за разрешување на Ликвидаторот на ЈП за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Виница „ВИН-СПОРТ“-Виница;
3-ta tocka Predlog-Odluka za razresuvanje na Likvidatorot na JP VIN-SPORT Vinica.pdf
4. Годишен извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“-Виница за учебната 2018/2019 година;
4-ta tocka Godisen izvestaj na rabotata OOU Goce Delcev za 2018-2019.pdf
5. Годишна Програма за работа на ОУ „Гоце Делчев“-Виница за учебната 2019/2020 година;
5-ta tocka Godisna programa za rabotata na OOU Gocedelcev za 2018-2019.pdf
6. Барање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година за измена во ОУ „Гоце Делчев“-Виница;
6-ta tocka Baranje soglasnost na Godisen plan za vrabotuvanje za 2019 god. za izmena vo OOU Goce Delcev-Vinica.pdf
7. Барање согласност на Годишен план за вработување за 2020 година за измена во ОУ „Гоце Делчев“-Виница;
7-ma tocka Baranje soglasnost na Godisen plan za vrabotuvanje za 2020 god. za izmena vo OOU Goce Delcev-Vinica.pdf
8. Годишна Програма за работа на ОУ „Славчо Стојменски“-Виница за учебната 2019/2020 година;
8-ma tocka Godisna Programa za rabota na OOU Slavco Stojmenski-Vinica za ucebnata 2019-2020 god..pdf
9. Годишна Програма за работа на ОУ „Кочо Рацин“-Блатец за учебната 2019/2020 година;
9-ta tocka Godisna Programa za rabota na OOU Koco Racin-s.Blatec za ucebnata 2019-2020 god..pdf
10. Годишна Програма за работа на ОУ „Никола Парапунов“-Драгобраште за учебната 2019/2020 година;
10-ta tocka Godisna programa na OOU Nikola Parapunov-s.Dragobraste za ucebnata 2019-2020 god..pdf
11. Годишен извештај за работата на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за учебната 2018/2019 година;
11-ta tocka Godisen izvestaj za rabotata na SOU Vanco Prke-Vinica za ucebnata 2018-2019 god..pdf
12. Годишна Програма за работа на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за учебната 2019/2020 година;
12-ta tocka Godisna Programa za rabota na SOU Vanco Prke-Vinica za ucebnata 2019-2020 god..pdf
13. Барање Согласност за формирање на паралелки со помал број ученици од законски утврдениот број во СОУ „Ванчо Прке“-Виница за учебната 2019/2020 година;
13-ta tocka Baranje soglasnost za formiranje na paralelki so pomal broj na ucenici od zakonski utvredniot vo SOU Vanco Prke-Vinica za ucebnata 2019-2020 god..pdf
14. Барање согласност на Одлука за изнесување и транспортирање на комунален отпад од с.Драгобраште, с.Пекљани и с.Трсино;
14-ta tocka Baranje soglasnost na Odluka za iznesuvanje i transportiranje na komunalen otpad od s.Dragobraste, s.Peklani i s.Trsino.pdf
15. Информација за состојбите со јавната хигиена во градот Виница за 2019 година;
15-ta tocka Informacija za sostojbite so javnata higiena vo gradot Vinica za 2019 god..pdf
16. Информација за одржување на зеленилото во градот Виница за 2019 година;
16-ta tocka Informacija za odrzuvanje na zeleniloto vo gradot Vinica za 2019 god..pdf
17. Информација за одржување на православните гробишта во градот Виница за 2019 година;
17-ta tocka Informacija za odrzuvanje na pravoslavnite grobista vo gradot Vinica za 2019 god..pdf
18. Информација за склучени бракови за 2018 година;
18-ta tocka Informacija za skluceni brakovi za 2018 god..pdf
19. Барање од Макпрогрес ДОО Виница Подружница Хотел ресторан Александар Парк за продолжување на работното време поради организирање на настан „Парк Пиво фест“;
19-ta tocka baranje od Makprogres Vinica za prodolzuvanje na rabotnoto vreme.pdf
20. Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Лаки;
20-ta tocka Izvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata vo s.Laki.pdfIzvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata vo s.Kalimanci, s.Dragobrasta, s.Peklani, s.Krusevo, s.Trsino, s.Trstija.pdf
21. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Стоименов Лазо од с.Липец, Виница;
21-va tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Stoimenov Lazo od s.Lipec, Vinica.pdf
22. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Димитровски Венко од с.Липец, Виница;
22-ra tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Dimitrovski Venko od s.Lipec, Vinica.pdf
23. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Цветанка Серафимова од с.Липец, Виница;
23-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Cvetanka Serafimova od s.Lipec, Vinica.pdf
24. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Стоименов Ванчо од с.Липец Виница;
24-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Stoimenov Vanco od s.Lipec, Vinica.pdf
25. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Митко Механџиски од с.Блатец, Виница;
25-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Mitko Mehanziski od s.Blatec, Vinica.pdf
26. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Алексов Пецовски Гоце од с.Блатец, Виница;
26-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Aleksov Pecovski Goce od s.Blatec, Vinica.pdf
27. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Стојанов Борчо од с.Блатец, Виница;
27-ma tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Stojanov Borco od s.Blatec, Vinica.pdf
28. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Ристовски Малин од с.Блатец, Виница;
28-ma tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Ristovski Malin od s.Blatec, Vinica.pdf
29. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Ѓорѓиев Влатко и Ѓорѓиев Венко од с.Блатец, Виница;
29-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Gorgiev Vlatko i Gorgiev Venko od s.Blatec, Vinica.pdf
30. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Соколов Драганчо од с.Црн Камен, Виница;
30-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Sokolov Draganco od s.Crn Kamen, Vinica.pdf
31. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Петров Митко од Виница;
31-va tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Petrov Mitko od Vinica.pdf
32. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Митко Атанасов од с.Градец, Виница;
32-ra tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Mitko Atanasov od s.Gradec, Vinica.pdf
33. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Миленковски Мартин од с.Градец, Виница;
33-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Milenkovski Martin od s.Gradec, Vinica.pdf
34. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Јовановски Благојчо од с.Градец, Виница;
34-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Jovanovski Blagojco od s.Gradec, Vinica.pdf
35. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Горан Јованов од с.Истибања, Виница;
35-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Goran Jovanov od s.Istibanja, Vinica.pdf
36. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Даниел Насков од Виница;
36-ta tocka Razgleduvanje i donesuvane na Odluka po Baranje od Daniel Naskov od Vinica.pdf
37. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување 24-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 24-ta sednica na Sovetot.pdf
2. Записник од 23-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Zapisnik broj 23.pdf
3. Предлог одлука за давање на согласност за учество во проектот„Зајакнување на општинските совети“;
Dopolnuvanje na Dneven red Predlog-Odluka za davanje soglasnost za ucestvo vo proektot Zajaknuvanje na opstinskite Soveti.pdf
4. Предлог-одлука за изменување и дополнување на одлука за извршување на Буџетот на Општина Виница за 2019 година;
Dopolnuvanje na Dneven red Predlog-Odluka za izmenuvanje i dopolnuvanje na Odlukata za izvrsuvanje na Buzetot na opstina Vinica za 2019 god..pdf
5. Барање согласност за дополна на Годишен план за вработување на СОУ Ванчо Прке за 2020 година;
Dopolnuvanje na Dneven red Baranje soglasnost za dopolna na Godisen plan za vrabotuvanje za 2020 god.vo SOU Vanco Prke-Vinica.pdf