18 седница на Советот на Општина Виница
2019 година
Покани за комисии
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, buzet i LER.pdf
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za sednica na Komisija za mandatni prasanja, izbori i imenuvanja.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Дневен ред
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година (четврти квартал);
1-va tocka Kvartalen izvestaj K1.pdf
- Образложение на кварталните извештаи на Буџетот на Општина Виница;
Obrazlozenie na Kvartalnite izvestai.pdf
2. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општина Виница за квартал од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година (четврти квартал);
2-ra tocka Kvartalen izvestaj K2.pdf
3. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и Јавните претпријатија основани од општините (четврти квартал);
3-ta tocka Kvartalen izvestaj K3.pdf
4. Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на општина Виница;
4-ta tocka Izvestaj za vkupniot dogovoren iznos po doveriteli.pdf
5. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Виница за 2019 година;
5-ta tocka Predlog-Odluka za izmena na rasporedot na sredstvata na Buzetot na o.Vinica za 2019 god..pdf
6. Барање од Министерство за труд и социјална политика - Скопје за разгледување на можноста за ослободување од партиципација за престојот на Ромските деца во Детската градинка за период од 01.12.2018-31.12.2018 година;
6-ta tocka Baranje od Ministerstvo za trud i socijalna politika za osloboduvanje od participacija za prestoj na Romskite deca vo Detskata gradinka.pdf
7. Предлог-Одлука за склучување на Договор за закуп на Работно моторно возило - Копач на ровови;
7-ma tocka Predlog-Odluka za sklucuvanje na Dogovor za zakup na rabotno motorno vozilo-Kopac na rovovi.pdf
8. Предлог-Одлука за донесување ДУП за Блок 2 Дел 4 на г.Виница, плански период 2017-2022 година;
8-ma tocka Predlog-Odluka za donesuvanje na DUP za Blok 2 del 4 na g.Vinica.pdf
9. Предлог-Одлука за донесување на Урбанистички план за вон населено место за христијански гробишта и верски институции на КП бр.3223/1 и дел од КП бр.8004 КО Виница, плански период 2015-2025 година;
9-ta tocka Predlog-Odluka za donesuvanje na UP za von naseleno mesto za hristijanski grobista.pdf
10. Предлог-Одлука за обезбедување на сопствено учество за проектот „Изградба на Фекална канализација во с.Липец“;
10-ta tocka Predlog-Odluka za obezbeduvanje na sopstveno ucestvo za proekt vo s.Lipec.pdf
11. Предлог-Одлука за обезбедување на сопствено учество за проектот „Изградба на Фекална канализација во с.Лески“;
11-ta tocka Predlog-Odluka za obezbeduvanje na sopstveno ucestvo za proekt vo s.Leski.pdf
12. Предлог-Одлука за обезбедување на сопствено учество за проектот „Водоводна мрежа во с.Блатец“;
12-ta tocka Predlog-odluka za obezbeduvanje na sopstveno ucestvo na proektot Izgradba na vodovodna mreza vo Blatec.pdf
13. Извештај за работа на Полициска станица Виница за второ полугодие на 2018 година;
13-ta tocka Izvestaj za rabota na PS Vinica za vtoro polugodie na 2018 god..pdf
14. Годишна сметка за 2018 година на ОУ „Гоце Делчев“-Виница за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
14-ta tocka Godisna smetka za 2018 god. na OU Goce Delcev-Vinica.pdf
15. Барање Согласност за изведување на наставни екскурзии во ОУ „Гоце Делчев“-Виница во учебната 2018/2019 година;
15-ta tocka Baranje soglasnost za izveduvanje na nastavni ekskurzii vo OU Goce Delcev-Vinica.pdf
16. Полугодишен извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“-Виница за учебната 2018/2019 година;
16-ta tocka Polugodisen izvestaj za rabotata na OU Goce Delcev-Vinica za ucebnata 2018-2019 god..pdf
17. Годишна сметка за 2018 година на ОУ „Славчо Стојменски“ - Виница, за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
17-ta tocka Godisna smetka za 2018 god. na OU Slavco Stojmenski-Vinica.pdf
18. Полугодишен извештај за работата на ОУ „Славчо Стојменски“-Виница за учебната 2018/2019 година;
18-ta tocka Polugodisen izvestaj za rabotata na OU Slavco Stojmenski-Vinica za 2018-2019 god..pdf
19. Годишна сметка за 2018 година на ОУ „Кочо Рацин“ - Блатец, за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
19-ta tocka Godisna smetka za 2018 god. na OU Koco Racin-Blatec.pdf
20. Барање мислење за ученички екскурзии во ОУ „Кочо Рацин“-Блатец во учебната 2018/2019 година;
20-ta tocka Baranje mislenje za ucenicki ekskurzii vo OU Koco Racin-Blatec vo ucebnata 2018-2019 god..pdf
21. Барање разрешување на член на Училишен одбор во ОУ „Кочо Рацин“-Блатец; (Предлог-Решение за престанок на мандатот на член на УО на ОУ „Кочо Рацин“-Блатец);
21-va tocka Baranje razresuvanje clen na UO na OU Koco Racin-Blatec.pdf
22. Предлог-Решение за именување член на УО на ОУ „Кочо Рацин“-Блатец;
22-ra tocka Predlog-Resenie za imenuvanje clen na UO na OU Koco Racin-Blatec.pdf
23. Полугодишен извештај за работата на ОУ „Кочо Рацин“-Блатец за учебната 2018/2019 година;
23-ta tocka Polugodisen izvestaj za rabotata na OU Koco Racin-Blatec za ucebnata 2018-2019 god..pdf
24. Годишна сметка за 2018 година на ОУ „Никола Парапунов“ - Драгобраште, за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
24-ta tocka Godisna smetka za 2018 god. na OU Nikola Parapunov-Dragobraste.pdf
25. Барање Согласност на Програма за изведување на ученички екскурзии во ОУ „Никола Парапунов“-Драгобраште за учебната 2018/2019 година;
25-ta tocka Baranje Soglasnost na Programa za izveduvanje na ucenicki ekskurzii vo OU Nikola Parapunov-Dragobraste.pdf
26. Барање од ОУ „Никола Парапунов“-с.Драгобраште за разрешување член на Училишен одбор (Предлог-Решение за разрешување член на УО на ОУ „Никола Парапунов“ с.Драгобраште);
26-ta tocka Baranje od OU Nikola Parapunov-Dragobraste za razresuvanje clen na UO.pdf
27. Предлог-Решение за именување член на УО на ОУ „Никола Парапунов“ с.Драгобраште;
27-ma tocka Predlog-Resenie za imenuvanje clen na UO na OU Nikola Parapunov-Dragobraste.pdf
28. Полугодишен извештај за работата на ОУ „Никола Парапунов“-Драгобраште за учебната 2018/2019 година;
28-ma tocka Polugodisen izvestaj za rabotata na OU Nikola Parapunov za 2018-2019 god..pdf
29. Годишна сметка за 2018 година на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
29-ta tocka Godisna smetka za 2018 god. na SOU Vanco Prke-Vinica.pdf
30. Полугодишен извештај за работата на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за учебната 2018/2019 година;
30-ta tocka Polugodisen izvestaj za rabota na SOU Vanco Prke Vinica za ucebnata 2018-2019 god..pdf
31. Годишна сметка за 2018 година на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ - Виница, за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
31-va tocka Godisna smetka za 2018 god. na OU Dom na kulturata Toso Arsov-Vinica.pdf
32. Годишна сметка за 2018 година на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Виница, за сметката за сопствени приходи, сметката за наменски дотации и општинска буџетска сметка;
32-ra tocka Godisna smetka za 2018 god. na JOU Biblioteka Vanco Prke-Vinica.pdf
33. Годишна сметка за 2018 година на Локален археолошки и историски музеј „Теракота“- Виница, за сметката за сопствени приходи и сметката на буџетски корисник на музејот;
33-ta tocka Godisna smetka za 2018 god. na Lokalen Arheoloski i istoriski Muzej Terakota-Vinica.pdf
34. Завршна сметка на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“-Блатец за 2018 година;
34-ta tocka Zavrsna smetka na JP Kale-Blatec za 2018 god..pdf
35. Информација за спроведување на есенската сеидба на подрачјето на општина Виница во 2018 година;
35-ta tocka Informacija za sproveduvanje na esenskata seidba vo 2018 god..pdf
36. Годишна сметка за 2018 година на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница за сметка за самофинансирање, сметка на наменски дотации, и сметка на проектот „Инклузија на деца Роми во јавните установи во РМ“;
36-ta tocka Godisna smetka za 2018 god. na OJUDG Detska gradinka Goce Delcev-Vinica.pdf
37. Оставка од Холидејчо Николов од функцијата член на УО на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница, Предлог за разрешување член на УО на УО на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница (Предлог-Решение за разрешување членови на УО на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница);
37-ma tocka Predlog-Resenie za razresuvanje clenovi na UO na OJUDG Detska gradinka Goce Delcev-Vinica.pdf
38. Предлог-Решение за именување членови на УО на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница;
38-ma tocka Predlog-Resenie za imenuvanje clenovi na UO na OJUDG Detska gradinka Goce Delcev-Vinica.pdf
39. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Розинка Ристова од Виница;
39-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Rozinka Ristova od Vinica.pdf
40. Барање од Ленка Иванова од Виница на финансиски средства за лекување;
40-ta tocka Baranje od Lenka Ivanova od Vinica na finansiski sredstva za lekuvanje.pdf
41. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 18-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 18-ta redovna sednica na Sovetot na opstina Vinica.pdf
2. Записник од 16-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Zapisnik broj 16.pdf
3. Записник од 17-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Zapisnik broj 17.pdf