21 седница на Советот на Општина Виница
2019 година
Покани за комисии
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za sednica na Komisija za mandatni prasanja, izbori i imenuvanja.pdf
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, buzet i LER.pdf
Дневен ред
1. Предлог-Буџет за изменување и дополнување на Буџетот на општина Виница за 2019 година (Ребаланс на Буџетот);;
1-va tocka Predlog budjet za izmenuvanje i dopolnuvanje na budjetot na Opstinata za 2019.pdf
- Образложение на предлог - буџет за изменување и дополнување на буџетот на Општина Виница за 2019 година;
Obrazlozenie na budjet.pdf
2. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Куманово и општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо Нагоричане и Свети Николе, односно за формирање на заедничко меѓуопштинско Јавно претпријатие за управување со отпад;
2-ra tocka Predlog za vospostavuvanje na meguopstinska sorabotka.pdf
3. Предлог-Решение за номинирање член на заедничката Комисија за подготовка на предлогот на актот за конституирање на заедничкото меѓуопштинско Јавно претпријатие за управување со отпад;
3-ta tocka Predlog resenie za nominiranje na clen.pdf
4. Предлог-Одлука за дополнување на одлука за обезбедување на сопствено учество за проектот „Изградба на фекална канализација во с.Лески“;
4-ta tocka Predlog odluka za izmenuvanje i dopolnuvanje na odluka za obezbeduvanje na sopstveno ucestvo za fekalna kanalizavija Leski.pdf
5. Барање за обезбедување на дополнителни финансиски средства за стипендирање на студенти во учебната 2018/2019 година;
5-ta tocka Baranje za obezbeduvanje na dopolnitelni finansiski sredstva za stipendiranje na studenti 2018-2019 god..pdf
6. Барање Согласност на Извештај за финансиско работење на ЈП „Солидарност“ Виница за период од 01.01.до 31.03.2019 година;
6-ta tocka Izvestaj za finansiskoto rabotenje na JP Solidarnost 0101 do 3103 2019.pdf
7. Информација за експлоатираноста, заштита, одгојот и обновувањето на шумскиот фонд на подрачјето на општина Виница во 2018 година;
7-ma tocka Informacija za eksploatiranosta, zastita, odgojot i obnovuvanjeto na sumskiot fond na podracjeto na opstina Vinica vo 2018 god..pdf
8. Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Лаки;
8-ma tocka Izvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata vo s.Laki.pdf
9. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 21-ва седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 21-va sednica na Sovetot.pdf
2. Записник од 20та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Zapisnik broj 20.pdf