23 седница на Советот на Општина Виница
2019 година
Покани за комисии
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, buzet i LER.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za sednica na Komisija za mandatni prasanja, izbori i imenuvanja.pdf
Комисија за статут и прописи;
Pokana za sednica na Komisija za statut i propisi.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Дневен ред
- Образложение на кварталниот извештај на Буџетот на Општина Виница за период од 01.01.2019 до 30.06.2019;
obrazlozenie za kvartalnite izvestai.pdf
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година (втор квартал);
1-va tocka K1 30.06.2019.pdf
2. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општина Виница за квартал од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година (втор квартал);
2-ra tocka k2.pdf
3. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и Јавните претпријатија основани од општините (втор квартал);
3-ta tocka k3.pdf
4. Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Виница за 2019 година;
4-ta tocka Predlog-Odluka za prosiruvanje na sredstvata na Buzetot na opstina Vinica za 2019 god..pdf
5. Предлог-Одлука за промена на фирмата - назив и скратен назив на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Виница „ВИН-СПОРТ“-Виница;
5-ta tocka Predlog-Odluka za promena na firmata - naziv i skraten naziv.pdf
6. Предлог-Одлука за престанок на работа на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Виница „ВИН-СПОРТ“-Виница;
6-ta tocka Predlog-Odluka za prestanok na rabota na JP VIN-SPORT - Vinica.pdf
7. Предлог-Одлука за именување на Ликвидатор на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Виница „ВИН-СПОРТ-Виница;
7-ma tocka Predlog-Odluka za imenuvanje na Likvidator na JP VIN-SPORT-Vinica.pdf
8. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на работните места во општина Виница;
8-ma tocka Pravilnik za izmena i dopolnuvanje na Pravilnikot za vnatresna organizacija na rabotnite mesta vo opstina Vinica.pdf
9. Предлог-Одлука за дообезбедување на сопствено финансиско учество/кофинансирање за проектот „Изградба на локален пат маало Капетанци - маало Балинци, општина Виница“;
9-ta tocka Predlog-Odluka za doobezbeduvanje na sopstveno finansisko ucestvo.pdf
10. Предлог-Одлука за преотстапување на просторија во која е сместен Центарот за ран детски развој „Поточиња“ во состав на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница на ОУ „Славчо Стојменски“-Виница;
10-ta tocka Predlog-Odluka za preotstapuvanje na prostorija vo koja e smesten Centarot za ran detski razvoj na OU Slavco Stojmenski-Vinica.pdf
11. Предлог-Одлука за преотстапување на објект Спортска сала на ОУ „Славчо Стојменски“-Виница;
11-ta tocka Predlog-Odluka za preotstapuvanje na objekt Sportska sala na OU Slavco Stojmenski-Vinica.pdf
12. Предлог-Одлука за преотстапување на објект „Градинка од 21-ви век“ на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница;
12-ta tocka Predlog-Odluka za preotstapuvanje na objekt Gradinka od 21-vi vek na OJUDG Detska gradinka Goce Delcev-Vinica.pdf
13. Предлог-Одлука за преотстапување на Фотоволтаичен систем во ПУ „Никола Парапунов“ с.Трсино на ОУ „Никола Парапунов“-с.Драгобраште, општина Виница;
13-ta tocka Predlog-Odluka za preotstapuvanje na Fotovoltaicen sistem na OU Nikola Parapunov-s.Dragobraste, opstina Vinica.pdf
14. Годишен извештај за работата на ОУ „Славчо Стојменски“ - Виница за учебната 2018/2019 година;
14-ta tocka Godisen izvestaj za rabotata na Slavco Stojmenski 2018-2019.pdf
15. Барање Согласност на измена на Годишен план за вработување за 2020 година во ОУ „Славчо Стојменски“-Виница;
15-ta tocka Baranje soglasnost za izmena na Godisen plan za vrabotuvanje za 2020 na OU Slavco Stojmenski.pdf
16. Барање од ОУ „Славчо Стојменски“-Виница за избор на претставник во Училишен одбор (Предлог-Решение за разрешување на членови на Училишниот одбор на ОУ „Славчо Стојменски“-Виница);
16-ta tocka Baranje od Slavco Stojmenski za razresuvanje na clen od ucilisen odbor.pdf
17. Предлог-Решение за именување член на Училишниот одбор на ОУ „Славчо Стојменски“-Виница;
17-ta tocka Baranje od Slavco Stojmenski za imenuvanje na clen vo ucilisen odbor.pdf
18. Годишен извештај за работата на ОУ „Кочо Рацин“ - с.Блатец, општина Виница за учебната 2018/2019 година;
18-ta tocka Godisen izvestaj za rabotata na OU Koco Racin-s.Blatec za ucebnata 2018-2019 god..pdf
19. Годишен извештај за работата на ОУ „Никола Парапунов“ - с.Драгобраште, општина Виница во учебната 2018/2019 година;
19-ta tocka Godisen izvestaj za rabotata na OU Nikola Parapunov-s.Dragobraste vo ucebnata 2018-2019 god..pdf
20. Известување од ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница за именување член на УО (Предлог-Решение за разрешување член на УО на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница);
20-ta tocka Izvestuvanje od OU Dom na kulturata Toso Arsov-Vinica za imenuvanje clen na UO.pdf
21. Предлог-Решение за именување член на УО на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница;
21-va tocka Predlog-Resenie za imenuvanje clen na UO na OU Dom na kulturata Toso Arsov-Vinica.pdf
22. Извештај за работа на ПС Виница за првото полугодие на 2019 година;
22-ra tocka Izvestaj za rabota na PS Vinica za prvoto polugodie na 2019 god..pdf
23. Информација за распределба на средства на лица приматели на социјална парична помош на територијата на општина Виница за временски период од 01.01.2018 година до 31.07.2019 година;
23-ta tocka Informacija za raspredelba na sredstva na lica primateli na socijalna paricna pomos.pdf
24. Извештај за финансиско работење на ЈП „Солидарност“-Виница за период 01.01. до 30.06.2019 година;
24-ta tocka Izvestaj za finansisko rabotenje na JP Solidarnost-Vinica za period 01.01. do 30.06.2019 god..pdf
25. Информација за состојбите со јавната хигиена и одржување на јавното зеленило и површини и православните гробишта во с.Блатец;
25-ta tocka Informacija za sostojbata so javnata higiena i odrzuvanjeto na javnoto zelenilo i pravoslavnite grobista vo Blatec.pdf
26. Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Пекљани, с.Драгобраште, с.Крушево, с.Трсино, с.Трстија, с.Калиманци, с.Виничка Кршла 1, с.Виничка Кршла 2, с.Градец;
26-ta tocka Izvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata vo s.Peklani, s.Dragobraste, s.Krusevo, s.Trsino, s.Trstija, s.Kalimanci, s.V.Krsla 1, s.V.Krsla 2, s.Gradec.pdf
27. Барање за одобрување на дополнителни финансиски средства за ФК Слога 1934 Виница;
27-ma tocka Baranje za odobruvanje na dopolnitelni finansiski sredstva za FK Sloga 1934 Vinica.pdf
28. Барање дополнителни средства за ФА „Китка“-с.Истибања и 34-ти Меѓународен фолклорен фестивал „Истибањско здравоживо - 2019“;
28-ma tocka Baranje dopolnitelni sredtsva za FA Kitka-s.Istibanja i 34-ti MFF Istibanjsko zdravozivo-2019.pdf
29. Барање од Дарко Постолов од Виница на финансиски средства за лекување на неговиот син Марко Постолов;
29-ta tocka Baranje od Darko Postolov od Vinica na finansiski sredstva za lekuvanje na negoviot sin Marko Postolov.pdf
30. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 23-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 23-ta sednica na Sovetot.pdf
2. Записник од 22-рата Редовна седница на Советот на Општина Виница;
Zapisnik broj 22.pdf
3. Предлог - одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на град Виница;
Predlog odluka za prodolzuvanje na rabotnoto vreme na ugostitelskite objekti vo Vinica.pdf
4. Барање за донесување на Одлука за утврдување на работното време на ОЈУДГ Гоце Делчев Виница;
Baranje za donesuvanje na Odluka za utvrduvanje na rabotnoto vreme na OJUDG Goce Delcev.pdf
5. Барање согласност за формирање на групи со поголем број на деца од ОЈУДГ Гоце Делчев Виница;
Baranje soglasnost za formiranje na grupi so pogolem broj na deca od OJUDG Goce Delcev.pdf
6. Годишен план за вработување на ОЈУДГ Гоце Делчев Виница за 2020;
Godisen plan za vrabotuvanje na OJUDG Goce Delcev.pdf
7. Годишен извештај за работата на ОЈУДГ Гоце Делчев Виница за 2018/2019 година;
Godisen izvestaj za rabotata na OJUDG Goce Delcev Vinica za 2018-2019.pdf
8. Годишна програма за работата на ОЈУДГ Гоце Делчев Виница за 2019/2020 година;
Godisna programa na OJUDG Goce Delcev Vinica za 2019-2020.pdf