12 седница на Советот на Општина Виница
2018 година
Покани за комисии
Комисија за статут и прописи;
Pokana za sednica na Komisija za statut i propisi.pdf
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za sednica na Komisija za mandatni prasanja, izbori i imenuvanja.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, buzet i LER.pdf
Дневен ред
1. Предлог-Одлука за престанок на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Виница „ВИН-СПОРТ“-Виница во ликвидација ;
1-va tocka Predlog-Odluka za prestanok na JP VIN-SPORT-Vinica vo likvidacija.pdf
2. Предлог-Одлука за именување на Ликвидатор на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Виница „ВИН-СПОРТ-Виница во ликвидација;
2-ra tocka Predlog-Odluka za imenuvanje na Likvidator na JP VIN-SPORT-Vinica vo likvidacija.pdf
3. Предлог-Одлука за обезбедување на дополнителни средства за проект „Подобрување на енергетска ефикасност на Интернатот во с.Блатец, Општина Виница, за поквалитетен развој на деца со посебни потреби“;
2-ra tocka Predlog-Odluka za imenuvanje na Likvidator na JP VIN-SPORT-Vinica vo likvidacija.pdf
4. Предлог-Одлука за давање Согласност за учество во проектот „Зајакнување на општинските совети“;
4-ta tocka Predlog odluka za davanje na soglasnost za ucestvo vo proekt.pdf
5. Барање од ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница на финансиски средства за одржување на Фестивалот „ИН ВИНИЦА ВЕРИТАС“ - октомври 2018 година;
5-ta tocka Baranje od OU Dom na kulturata Toso Arsov-Vinica na finansiski sredstva.pdf
6. Годишен извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“-Виница за учебната 2017/2018 година;
6-ta tocka Godisen izvestaj za rabotata na OU Goce Delcev-Vinica za ucebnata 2017-2018 god..pdf
7. Годишна Програма за работа на ОУ „Гоце Делчев“-Виница за учебната 2018/2019 година;
7-ma tocka Godisna Programa za rabota na OU Goce Delcev-Vinica za ucebnata 2018-2019 god..pdf
8. Годишна Програма за работа на ОУ „Славчо Стојменски“-Виница за учебната 2018/2019 година;
8-ma tocka Godisna programa za rabota na OU Slavco Stojmenski Vinica za 2018-2019.pdf
9. Барање од ОУ „Славчо Стојменски“-Виница согласност за изведување на наставни екскурзии во учебната 2018/2019 година;
9-ta tocka Baranje od OU Slavco Stojmenski-Vinica soglasnost za izveduvanje na nastavni ekskurzii vo ucebnata 2018-2019 god..pdf
10. Годишна Програма за работа на ОУ „Кочо Рацин“-Блатец за учебната 2018/2019 година;
10-ta tocka Godisna programa za rabota na OU Koco Racin Blatec za 2018-2019.pdf
11. Годишна Програма за работа на ОУ „Никола Парапунов“-Драгобраште за учебната 2018/2019 година;
11-ta tocka Godisna programa za rabota na OU Nikola Parapunov Dragobraste za 2018-2019.pdf
12. Годишен план за вработување за 2018 година на ОУ „Никола Парапунов“-Драгобраште;
12-ta tocka Godisen plan za vrabotuvanje za 2018 god. na OU Nikola Parapunov-Dragobraste.pdf
13. Годишен извештај за работата на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за учебната 2017/2018 година;
13-ta tocka Godisen izvestaj za rabotata na SOU Vanco Prke-Vinica za ucebnata 2017-2018 god..pdf
14. Годишна Програма за работа на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за учебната 2018/2019 година;
14-ta tocka Godisna Programa za rabota na SOU Vanco Prke-Vinica za ucebnata 2018-2019 god..pdf
15. Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижен имот-објект Спортска сала во Виница на СОУ „Ванчо Прке“-Виница;
15-ta tocka Predlog-Odluka za davanje na vremeno koristenje na Sportska sala vo Vinica na SOU Vanco Prke - Vinica.pdf
16. Барање од ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница на Согласност за формирање на групи со поголем број на деца за 2018/2019 година;
16-tocka Baranje od OJUDG Detska gradinka Goce Delcev-Vinica na soglasnost za formiranje na grupi so pogolem broj na deca.pdf
17. Предлог-Решение за разрешување член на УО на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“-Виница;
17-ta tocka Predlog-Resenie za razresuvanje clen na UO na JOU Biblioteka Vanco Prke-Vinica.pdf
18. Предлог-Решение за именување член на УО на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“-Виница;
18-ta tocka predlog-Resenie za imenuvanje clen na UO na JOU Biblioteka Vanco Prke-Vinica.pdf
19. Барање од ЈП „Солидарност“-Виница за измена на Одлука за Управител на гробишта во Општина Виница;
19-ta tocka Baranje od JP Solidarnost-Vinica za izmena na Odluka za Upravitel na grobista vo Opstina Vinica.pdf
20. Информација за состојбите со јавната хигиена во градот Виница во период од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година;
20-ta tocka Informacija za sostojbite so javnata higiena vo gradot Vinica vo period 01.01. до 30.06.2018 god..pdf
21. Информација за состојбите на градско зеленило за период од 01.01. до 30.06.2018 година;
21-va tocka Informacija za sostojbite na gradsko zelenilo za period od 01.01. do 30.06.2018 god..pdf
22. Информација за одржување на православните гробишта во градот Виница за период од 01.01. до 30.06.2018 година;
22-ra tocka Informacija za odrzuvanje na pravoslavnite grobista vo gradot Vinica za period od 01.01. do 30.06.2018 god..pdf
23. Информација за распределба на средства на лица приматели на социјална парична помош на територијата на општина Виница за временски период од 01.01.2016 година до 31.07.2017 година;
23-ta tocka Informacija za raspredelba na sredstva na lica primateli na socijalna paricna pomos.pdf
24. Информација за склучени бракови за 2017 година;
24-ta tocka Informacija za skluceni brakovi za 2017 god..pdf
25. Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Лески, с.Лаки, с.Липец, с.Истибања, с.Трсино, с.Калиманци, с.Крушево, с.Драгобрашта, с.Пекљани;
25-ta tocka Izvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata vo s.Laki, s.Lipec, s.Leski, s.Istibanja, s.Trsino, s.Kalimanci, s.Krusevo, s.Dragobrasta, s.Peklani.pdf
26. Барање од Макпрогрес ДОО Виница Подружница Хотел ресторан Александар Парк за продолжување на работното време поради организирање на настан „Парк Пиво фест“;
26-ta tocka Baranje od Makprogres DOO Vinica za prodolzuvanje na rabotnoto vreme.pdf
27. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Веко Јованов од с.Драгобраште, Виница;
27-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje za utvrduvanje praven status na Baratelot Veko Jovanov od s.Dragobrate.pdf
28. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Малин Стоименов од Виница;
28-ma tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Malin Stoimenov od Vinica.pdf
29. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Македонка Соколова од с.Блатец, Виница;
29-ta baranje za utvrduvanje na praven status Makedonka Sokolova.pdf
30. Советнички прашања.;
Дополнување на дневен ред
1. Барање согласност од СОУ Ванчо Прќе - Виница, за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2018/2019 година;
Baranje za soglasnost za formiranje na paralelki so pomal broj ucenici SOU Vanco Prke.pdf
2. Предлог - одлука за дополнување на Програма за уредување на градежно земјиште, улици и патишта во Општина Виница за 2018 година;
Predlog-odluka za dopolnuvanje na Programata za ureduvanje na gradezno zemjiste, ulici i patista za 2018.pdf