34 седница на Советот на Општина Виница
2020 година
Покани за комисии
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, buzet i LER.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Комисија за статут и прописи;
Pokana za sednica na Komisija za statut i propisi.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Дневен ред
1. Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Виница за 2020 година;
1-va tocka Predlog-Odluka za prosiruvanje na sredstvata na Buzetot na opstina Vinica za 2020 god..pdf
2. Предлог-Одлука за дообезбедување на сопствено учество за проектот „Регулација на Градечка река“;
2-ra tocka Predlog-ogluka za doobezbeduvanje na sopstveno ucestvo za proektot regulacija na gradecka reka.pdf
3. Барање Согласност на Годишен план за вработување на ЕЛС Виница за 2021 година;
3-ta tocka Baranje na soglasnost za Godisen plan za vrabotuvanje.pdf
4. Предлог-Одлука за пристапување кон изменување и дополнување на ДУП на г.Виница за Блок 18 дел 1, 2 и 5;
4-ta tocka Predlog-Odluka za pristapuvanje kon izmenuvanje i dopolnuvanje na DUP za g.Vinica za Blok 18 del 1,2,5.pdf
5. Предлог-Одлука за пристапување кон изменување и дополнување на ДУП на г.Виница за Блок 15 дел 3, 5 и 6;
5-ta tocka Predlog-Odluka za pristapuvanje kon izmenuvanje i dopolnuvanje na DUP za g.Vinica za Blok 15 del 3,5,6.pdf
6. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, улици и патишта во општина Виница за 2020 година;
6-ta tocka Predlog-Odluka za izmenuvanje i dopolnuvanje na Programata za UGZ i patista vo opstina Vinica za 2020 god..pdf
7. Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2020 година за измена на ООУ„Гоце Делчев“-Виница;
7-ma tocka Baranje Soglasnost na Godisen plan za vrabotuvanje za 2020 god. za izmena na OOU Goce Delcev-Vinica.pdf
8. Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2021 година на СОУ „Ванчо Прке“-Виница;
8-ma tocka Baranje Soglasnost na Godisen plan za vrabotuvanje za 2021 god. na SOU Vanco Prke-Vinica.pdf
9. Барање Согласност на Извештај за финансиско работење на ЈП „Солидарност“-Виница за период 01.01. до 31.03.2020 година;
9-ta tocka Baranje Soglasnost na Izvestaj za finansisko rabotenje na JP Solidarnost-Vinica za period 01.01 do 31.03.2020 god. - Copy.pdf
10. Информација за снабденоста со вода за пиење и одржување на водоводите во општина Виница со предлог мерки за решавање на проблемите од тој аспект;
10-ta tocka Informacija za snabdenosta so voda za pienje vo Opstina Vinica.pdf
11. Информација за водоснабдување во с.Блатец;
11-ta tocka Informacija za vodosnabduvanje vo s.Blatec.pdf
12. Информација за состојбата со невработеноста во општина Виница за 2019 година;
12-ta tocka Informacija za sostojbata na nevrabotenosta vo opstina Vinica za 2019 god..pdf
13. Информација за спроведување на пролетната сеидба во општина Виница во 2020 година;
13-ta tocka Informacija za sproveduvanje na proletnata seidba vo opstina Vinica vo 2020 god..pdf
14. Информација за експлоатираноста, заштита, одгојот и обновувањето на шумскиот фонд на подрачјето на општина Виница во 2019 година;
14-ta tocka Informacija za eksploatiranosta, zastita, odgojot i obnovuvanjeto na sumskiot fond na podracjeto na opstina Vinica vo 2019 god..pdf
15. Предлог за ослободување од плаќање на партиципација за сместување на децата запишани во ОЈУДГ „Гоце Делчев“-Виница;
15-ta tocka Predlog za osloboduvanje od plakanje na participacija za smestuvanje na decata zapisani vo OJUDG Goce Delcev-Vinica.pdf
16. Предлог-Одлука за определување на имиња на новопроектирани улици во Виница;
16-ta tocka Predlog-Odluka za opredeluvanje na iminja na novoproektirani ulici vo Vinica.pdf
17. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Илиев Диванис од с.Драгобраште, Виница;
17-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Iliev Divanis od s.Dragobraste, Vinica.pdf
18. Барање од Пешо Ананиев од с.Лески, Виница за надомест на штета;
18-ta tocka Baranje od Peso Ananiev od s.Leski, Vinica za nadomest na steta.pdf
19. Барање од Страшо Јованов од с.Трсино, Виница на еднократна финансиска помош;
19-ta tocka Baranje od Straso Jovanov od s.Trsino, Vinica na ednokratna finansiska pomos.pdf
20. Барање од Фамилија Иванови од Виница на финансиска помош за операција на нивните деца близнаци Сава и Наум Иванови;
20-ta tocka Baranje od Familija Ivanovi od Vinica na finansiska pomos.pdf
21. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 34-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 34-ta sednica na Sovetot.pdf
2. Записник од 33-та редовна седница на Советот на Општина Виница ;
Zapisnik 33.pdf
3. Предлог - одлука за изработка на УВПНМ за туристичка викенд зона - локалитет м.в. Маринково;
Dopolnuvanje Predlog-odluka za izrabotka na UPVNM za Marinkovo.pdf
4. Предлог - одлука за утврдување на местата за истакнување на изборни плакати без надомест;
Dopolnuvanje Predlog-odluka za utvrduvanje na mesta za istaknuvanje na izborni plakati bez nadomest.pdf
5. Барање на финансиска помош од Љупка Јованова ;
Dopolnuvanje Baranje na finansiska pomos od Jlupka Jovanova.pdf