27 седница на Советот на Општина Виница
2019 година
Покани за комисии
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, buzet i LER.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Комисија за статут и прописи;
Pokana za sednica na Komisija za statut i propisi.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Дневен ред
1. Барање од Сузана Димитриова од Штип, за спонзорство за реализација на меморијален турнир во мал фудбал во 2020 година;
1-va tocka Baranje od Suzana Dimitriova od Stip za sponzorstvo.pdf
2. Предлог-Програма за работа во Јубилејната 2020 година на ФА „Китка“-с.Истибања со предлог Буџет за реализација на Програмата во 2020 година;
2-ra tocka Predlog-Programa za rabota na FA Kitka-s.Istibanja so Predlog-Buzet vo 2020 god..pdf
3. Предлог-Програма за Јубилејниот 35-ти Меѓународен Фолклорен фестивал „Истибањско здравоживо“-Истибања со Предлог-Буџет за реализација на Јубилејниот 35-ти Меѓународен Фолклорен фестивал „Истибањско здравоживо“-Истибања во 2020 година;
3-ta tocka Predlog-Programa za 35-ti Megunaroden folkloren festival Istibansko zdravozivo-Istibanja so Predlog-Buzet vo 2020 god..pdf
4. Барање од ФК СЛОГА 1934 Виница на финансиски средства со Финансов план за 2020 година;
4-ta tocka Baranje od FK SLOGA 1934 Vinica na finansiski sredstva za 2020 god..pdf
5. Барање од Кошаркарски клуб „Албатроси“-Виница на финансиски средства со финансиска конструкција во 2020 година;
5-ta tocka Baranje od KK Albatrosi-Vinica na finansiski sredstva vo 2020 god..pdf
6. Барање од Клубот за боречки вештини Лидер-Дуке од Виница на финансиска помош за 2020 година;
6-ta tocka Baranje od Klubot za borecki vestini Lider-Duke od Vinica na finansiski sredstva za 2020 god..pdf
7. Програма на Здружение за планински спортови „ЧУПИНО“-Виница за организирање и спроведување на Меѓународни трки во планинско трчање во 2020 година, со Финансиска конструкција;
7-ma tocka Programa na Zdruzenie za planinski sportovi Cupino-Vinica vo 2020 god. so Finansiska konstrukcija.pdf
8. Програма на Извиднички одред „АРМОНИЈА ВИН“-Виница за 2020 година со вкупни трошоци за реализација на Програмата;
8-ma tocka Programa na Izvidnicki odred ARMONIJA VIN-Vinica za 2020 god..pdf
9. Барање од Здружение Спортско Риболовен Еколошки клуб „Крап“-Виница на финансиски средства во 2020 година;
9-ta tocka Baranje od Zdruzenie Sportsko Riboloven Ekoloski klub Krap-Vinica na finansiski sredstva.pdf
10. Програма за работа на Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА-Виница за 2020 година со Финансова Програма;
10-ta tocka Programa za rabota na Centar za poddrska na lica so intelektualna poprecenost Poraka-Vinica za 2020 god. so Finansova Programa.pdf
11. Годишна Програма за работа на Центарот за креативен развој, едукација и психотерапија Аспекти-Исток за 2020 година;
11-ta tocka Godisna Programa za rabota na Centar za kreativen razvoj, edukacija i pshihoterapija Aspekti-Istok za 2020 god..pdf
12. Програма за работа на ОО на Сојузот на борците на општина Виница за 2020 година со Преглед на потребни финансиски средства за реализирање на Програмата;
12-ta tocka Programa za rabota na OO na SBM Vinica za 2020 god. so Pregled na potrebni finansiski sredstva.pdf
13. Програма за работа на Регионална Занаетчиска комора за 2020 година со Финансова Програма;
13-ta tocka Programa za rabota na Regionalna zanaetciska komora za 2020 god. so Finansova Programa.pdf
14. Барање од Здружение „Свет крст“-Виница на финансиски средства за 2020 година со Буџет;
14-ta tocka Baranje od Zdruzenie Svet krst-Vinicana finansiski sredstva za 2020 god. so Buzet.pdf
15. Годишна Програма за работа на Координативното тело на Ромската заедница во општина Виница Ромактед и Советодавна група на граѓни (РСГГ) од Виница за 2020 година;
15-ta tocka Godisna Programa za rabota na RSGG od Vinica za 2020 god..pdf
16. Програма за реализација на детски и целовечерен концерт на Музичка младина на Македонија Скопје во 2020 година;
16-ta tocka Programa za realizacija na detski i celoveceren koncert na Muzicka mladina na Makedonija Skopje vo 2020 god..pdf
17. Барање од Здружение на граѓани за заштита на детските права ПОВРЗАНИ Скопје на финансиски средства, за реализирање на проект во 2020 година: Затоа што воспитувањето е важно;
17-ta tocka Baranje od Zdruzenie na gragani za zastita na detskite prava Povrzani Skopje na finansiski sredstva vo 2020 god..pdf
18. Предлог-Одлука за дообезбедување на сопствено учество за проектот „Реконструција на културен дом Тошо Арсов -Виница“;
18-ta tocka Predlog-odluka za doobezbeduvanje na sopstveno ucestvo za proektot kulturen dom.pdf
19. Програма за јавна чистота на ЈП „Солидарност“-Виница за 2020 година;
19-ta tocka Programa za javna cistota na Solidarnost za 2019.pdf
20. Барање Согласност за примена на Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ „Гоце Делчев“-Виница;
20-ta tocka Baranje soglasnost za primena na Pravilnik za izmena i dopolnuvanje na Pravilnik za sistematizacija vo OJUDG Goce Delcev-Vinica.pdf
21. Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Калиманци, с.Трстија, с.Драгобрашта, с.Трсино, с.Виничка Кршла, с.Пекљани и с.Крушево;
21-va tocka Izvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata vo s.Kalimanci,sTrstija,s.Dragobrasta,s.Trsino,s.V.Krsla,s.Peklani,s.Krusevo.pdf
22. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 27-ма редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 27-ma sednica na Sovetot.pdf
2. Барање на здружение на пензионери на финансиски средства;
Dopolnuvanje Baranje na zdruzenie na penzioneri na finansiski sredstva.pdf