20 седница на Советот на Општина Виница
2019 година
Покани за комисии
Комисија за статут и прописи;
Pokana za sednica na Komisija za statut i propisi.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstetveni dejnosti.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za sednica na Komisija za mandatni prasanja, izbori i imenuvanja.pdf
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, buzet i LER.pdf
Комисија за еднакви можности на мажите и жените;
Pokana za sednica na Komisija za ednakvi moznosti na zenite i mazite.pdf
Дневен ред
- Образложение на кварталните извештаи;
Obrazlozenie na Kvartalnite izvestai.pdf
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година (прв квартал);
1-va tocka Kvartalen izvestaj K1.pdf
2. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општина Виница за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година (прв квартал);
2-ra tocka Kvartalen izvestaj K2.pdf
3. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и Јавните претпријатија основани од општините (прв квартал);
3-ta tocka Kvartalen izvestaj K3.pdf
4. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Виница за 2019 година;
4-ta tocka Predlog-Odluka za izmena na rasporedot na sredstvata na Buzetot na opstina Vinica za 2019 god..pdf
5. Предлог-Одлука за обезбедување на сопствено финансиско учество за проектот „Регулација на Градечка река, стационажа 0+000 до 0+300, во должина од 300 м“;
5-ta tocka Predlog-Odluka za obezbeduvanje na sopstveno finansisko ucestvo za proekt Regulacija na Gradecka reka.pdf
6. Предлог-Одлука за усвојување на Интегриран план за локален развој на општина Виница 2019-2023 година;
6-ta tocka Predlog-Odluka za usvojuvanje na Integriran plan za lokalen razvoj na opstina Vinica.pdf
7. Предлог-Решение за именување членови на Општинскиот совет за превенција на детско претставништво на Општина Виница;
7-ma tocka Predlog-Resenie za imenuvanje clenovi na Opstinskiot sovet za prevencija na detsko pretstavnistvo na opstina Vinica.pdf
8. Барање на финансиски средства за реализација на Одлука за усвојување на донесени Заклучоци од ОСБСП-Виница, број 09-331 од 15.03.2019 година;
8-ma tocka Baranje na finansiski sredstva za realizacija na Odluka za usvojuvanje na doneseni Zaklucoci.pdf
9. Предлог-Одлука за пристапување кон измени на Статутот на општина Виница;
9-ta tocka Predlog-Odluka za pristapuvanje kon izmeni na Statutot na opstina Vinica.pdf
10. Предлог-Статутарна Одлука за дополнување на Статутот на општина Виница;
10-ta tocka Predlog-Statutarna Odluka za dopolnuvanje na Statutot na opstina Vinica.pdf
11. Предлог-Одлука за дополнување на Деловникот на Советот на општина Виница;
11-ta tocka Predlog-Odluka za dopolnuvanje na Delovnikot na Sovetot na opstina Vinica.pdf
12. Предлог-Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите 2019-2021 година;
12-ta tocka Predlog-Programa za rabota na Komisijata za ednakvi moznosti na zenite i mazite 2019-2021 god..pdf
13. Информација за узурпација на државното земјиште во општина Виница за 2018 година;
13-ta tocka Informacija za uzurpacija na drzavnoto zemjiste vo opstina Vinica za 2018 god..pdf
14. Извештај за активностите на Општинската организација на Црвениот крст-Виница во текот на 2018 година;
14-ta tocka Izvestaj za aktivnostite na OO na Crven krst -Vinica vo tekot na 2018 god..pdf
15. Информација за безбедноста и квалитетот на водата од градскиот водовод и другите јавни водоснабдителни објекти во општина Виница во 2018 година;
15-ta tocka Informacija za bezbednosta i kvalitetot na vodata od gradskiot vodovod i drugi javni vodosnabditelni objekti.pdf
16. Информација за безбедноста на храната на подрачјето на општина Виница за 2018 година;
16-ta tocka Informacija za bezbednosta na hranata na podracjeto na opstina Vinica za 2018 god..pdf
17. Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Трсино, с.Трстија, с.Калиманци, с.Крушево, с.Драгобраште, с.Пекљани, с.Виничка Кршла, с.Градец;
17-ta tocka Izvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata vo s.Trsino, s.Trstija, s.Kalimanci, s.Krusevo, s.Dragobraste, s.Peklani, s.Vinicka Krsla, s.Gradec.pdf
18. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Шериф Мехмедов од Виница;
18-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Serif Mehmedov od Vinica.pdf
19. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Пакизе Ганиова од Виница;
19-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Pakize Ganiova od Vinica.pdf
20. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Ванчо Иликовски од Виница;
20-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Vanco Ilikovski od Vinica.pdf
21. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Јордан Горгиев од Виница;
21-va tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Jordan Gorgiev od Vinica.pdf
22. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Игор Величков од Виница;
22-ra tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Igor Velickov od Vinica.pdf
23. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Македонка Златкова од Виница;
23-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Makedonka Zlatkova od Vinica.pdf
24. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Наташка Георгиева од Виница;
24-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Nataska Georgieva od Vinica.pdf
25. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Зоран Пецов од Виница;
25-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Zoran Pecov od Vinica.pdf
26. Барање за финансиска подршка за учество во Интернационален натпревар OKSEF (Меѓународен натпревар за млади научници - Измир Турција);
26-ta tocka Baranje za finansiska podrska za ucestvo na Internacionalen natprevar OKSEF.pdf
27. Барање од Црковно настојателство при Храм Св.Димитриј с.Грљани - Виница на финансиски средства за реновирање на кровна конструкција на Храмот;
27-ma tocka Baranje od Crkovno nastojatelstvo pri Hram Sv.Dimitrij s.Grljani na finansiski sredstva.pdf
28. Барање од Чидем Хусеинова од Виница на финансиски средства за лекување на нејзиниот син;
28-ma tocka Baranje od Cidem Huseinova od Vinica na finansiski sredstva za lekuvanje.pdf
29. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 20-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 20-ta sednica na Sovetot.pdf
2. Записник од 19-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Zapisnik broj 19.pdf
3. Барање од Гоце Ефремов од Виница за еднократна парична помош;
Baranje od Goce Efremov od Vinica za ednokratna paricna pomos.pdf
4. Барање согласност за примена на статутарна одлука за измена на Статут;
Baranje na soglasnost za izmenuvanje i dopolnuvanje na Statut.pdf
5. Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година;
Izmena na Godisen plan za vrabotuvanje za 2019 na OJUDG Goce Delcev.pdf