МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

ВИАЛ

Име на компанијата : Виал

Дејност : Производство на текстилна облека

Производи / услуги што ги нуди :
• Лон производство

Контакт информации :
Тел.++389( 0 ) 33/362-097
Моб.++389( 0 ) 70/354-445

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk