МениВеб страни

Соработници

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

1. Годишна програма за работа на ромската советодавна група на граѓани   >>

2. Локален акционен план на Општина Виница во областа вработување, домување, образование, здравство и жената Ромка   >>

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk