МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Комисии на Советот на Општина Виница

Комисии на Советот на Општина Виница

Комисија за општествени дејности
претседател
Билјана Манасиева
членови:
Риза Салиов
Стојанче Ѓорѓиев
Филип Даневски
Зоки Филипов

Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
претседател
Соња Ѓорѓиева
членови:
Горан Ѓорѓиев
Тони Велков
Миле Петков
Оливер Тренчовски

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој
претседател
Стојанчо Лазаров
членови:
Соња Ѓорѓиева
Тони Велков
Дарко Јангелов
Билјана Иванова

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања
претседател
Јасминка Петрова
членови:
Благица Андонова
Дарко Јангелов
Биљана Манасиева
Горан Ѓорѓиев

Комисија за статут и прописи
претседател
Риза Салиов
членови:
Стојанчо Лазаров
Јасминка Петрова
Дарко Јангелов
Благица Андонова

Комисија за еднакви можности на жените и мажите
претседател
Соња Ѓорѓиева
членови:
Риза Салиов
Стојанче Ѓорѓиев
Билјана Иванова
Филип Даневски
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk