36 седница на Советот на Општина Виница
2020 година
Покани за комисии
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, buzet i LER.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Комисија за статут и прописи;
Pokana za sednica na Komisija za statut i propisi.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Дневен ред
1. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Виница за 2020 година;
1-va tocka Predlog-Odluka za izmena na rasporedot na sredstvata na Buzetot na opstina Vinica za 2020 god..pdf
2. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, улици и патишта на општина Виница за 2020 година;
3. Барање Согласност на Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Солидарност“-Виница за регулиран период 2021-2023 година;
3-ta tocka Baranje Soglasnost na Odluka za utvrduvanje na tarifa za snabduvanje so voda za pienje na JP Solidarnost-Vinica za period 2021-2023 god.pdf
4. Барање Согласност на Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Солидарност“-Виница за регулиран период 2021-2023 година;
4-ta tocka Baranje soglasnost na Odluka za utvrduvanje na tarifa za sobiranje i odveduvanje na urbani otpadni vodi.pdf
5. Барање Согласност на Годишен план за вработување во ЈП „Солидарност“-Виница за 2021 година;
5-ta tocka Baranje Soglasnost na Godisen plan za vrabotuvanje vo JP Solidarnost-Vinica za 2021 god..pdf
6. Барање за измена на Одлуката за утврдување на работното време на ОЈУДГ „Гоце Делчев“-Виница;
6-ta tocka Baranje za izmena na Odlukata za utvrduvanje na rabotnoto vreme na OJUDG Goce Delcev-Vinica.pdf
7. Програма за работа за работа на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за учебната 2020/2021 година;
7-ma tocka Godisna programa za rabota na SOU Vanco Prke za 2020-2021.pdf
8. Информација за склучени бракови за 2019 година;
8-ma tocka Informacija za skluceni brakovi za 2019 god..pdf
9. Информација за распределба на средства за корисници на правото на гарантирана минимална помош, за временскиот период од 01.01.2020 година до 31.07.2020 година;
9-ta tocka Informacija za raspredelba na sredstva za korisnici na pravoto na garantirana minimalna pomos.PDF
10. Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Лески, с.Липец, с.Лаки, с.Трсино, с.Трстија, с.Калиманци, с.Крушево, с.Драгобраште, с.Виничка Кршла Божанско маало, с.Пеклани;
10-ta tocka Izvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata vo s.Leski, s.Lipec, s.Laki, s.Trsino, s.Trsija, s.Kalimanci, s.Krusevo, s.Dragobraste, s.Vinicka Krsla, s.Peklani.pdf
11. Барање од ООУ „Никола Парапунов“-с.Драгобраште, Виница за корекции на цени на релации со кои се превезуваат учениците од своите домови до училиштето;
11-ta tocka Baranje od OOU NIkola Parapunov-s.Dragobraste, Vinica za korekcii na ceni na relacii.pdf
12. Барање од ФК СЛОГА-1934 Виница за одобрување на финансиски средства;
12-ta tocka Baranje od FK SLOGA-1934 Vinica za odobruvanje na finansiski sredstva.pdf
13. Барање од Иницијативен одбор на финансиски средства за изградба на Храмот „Св.апостоли Петар и Павле“ с.Трстија, Виница;
13-ta tocka Baranje od Inicijativen odbor na finansiski sredstva za izgradba na Hramot Sv.apostoli Petar i Pavle-s.Trstija.pdf
14. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Аднан Кадриов од Виница;
14-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Adnan Kadriov od Vinica.pdf
15. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Анмша Асанова од Виница;
15-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Anmsa Asanova od Vinica.pdf
16. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Ацо Темелков од с.Истибања, Виница;
16-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Aco Temelkov od s.Istibanja, Vinica.pdf
17. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Александар Данчев од с.Блатец, Виница;
17-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Aleksandar Dancev od s.Blatec, Vinica.pdf
18. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Омер Мемедов од Виница;
18-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Omer Memedov od Vinica.pdf
19. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Петров Митко од Кочани;
19-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Petrov Mitko od Kocani.pdf
20. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Цекова Маријана од с.Градец, Виница;
20-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Cekova Marijana od s.Gradec, Vinica.pdf
21. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Драги Стоилов од с.Градец, Виница;
21-ta tocka Razgleduvane i donesuvanje na Odluka po Baranje od Dragi Stoilov od s.Gradec, Vinica.pdf
22. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Драган Стефанов од с.Градец, Виница;
22-ra tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Dragan Stefanov od s.Gradec, Vinica.pdf
23. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Коле Ристов од с.Истибања, Виница;
23-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Kole Ristov od s.Istibanja, Vinica.pdf
24. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 36-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje na 36-ta sednica na Sovetot.pdf