38 седница на Советот на Општина Виница
2020 година
Покани за комисии
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za senica na Komisija za mandatni prasanja, izbori i imenuvanja.pdf
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, buzet i LER.pdf
Комисија за статут и прописи;
Pokana za sednica na Komisija za statut i propisi.pdf
Дневен ред
1. Предлог-Одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Виница за 2020 година;
1-va tocka Predlog-odluka za prosiruvanje na sredstvata na Opstina Vinica za 2020.pdf
2. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Виница за 2020 година;
3. Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Блок 18 дел 4 на град Виница, плански период 2019-2024 година;
3-ta tocka Predlog-Odluka za donesuvanje na DUP za Blok 18 del 4 na grad Vinica, planski period 2019-2024 godina.pdf
4. Предлог-Одлука за давање согласност за кофинансирање на проект Доградба на филтер станица Виница и реконструкција на водоводна мрежа Виница Лески, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Виница и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија;
4-ta tocka Predlog-Odluka za davanje soglasnost za kofinansiranje na proekt Filter stanica Vinica i rekonstrukcija na vodovodna mreza Vinica-Leski.pdf
5. Предлог-Одлука за основање на заедничко Јавно претпријатие за регионално управување со отпад;
5-ta tocka Predlog-Odluka za osnovanje na zaednicko Javno pretprijatie za regionalno upravuvanje so otpad.pdf
6. Предлог-Одлука за преотстапување на специјално возило за превоз на комунален отпад-мало на ЈП „Солидарност“- Виница;
6-ta tocka Predlog-Odluka za preostapuvanje na specijalno vozilo za prevoz na komunalen otpad-malo.pdf
7. Предлог-Решение за формирање на Комисија за изготвување на Предлог-Програма за работа на Советот на општина Виница за 2021 година;
7-ma tocka Predlog-Resenie za formiranje na Komisija za izgotvuvanje Predlog-Programa za rabota na Sovetot za 2021 god..pdf
8. Барање Согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавната општинска установа Библиотека „Ванчо Прке“-Виница, бр.01-185 од 17.12.2015 година;
8-ma tocka Baranje Soglasnost na Odluka za izmenuvanje i dopolnuvanje na Statut na JOU Biblioteka Vanco Prke-Vinica.pdf
9. Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Истибања, с.Градец;
9-ta tocka Izvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata vo s.Istibanja, s.Gradec.pdf
10. Извештај за финансиско работење на ЈП „Солидарност“-Виница за период од 01.01. до 30.09.2020 година;
11. Програма за одржување на комуналната хигиена во зимски услови за 2020/2021 година;
12. Барање од Славица Трајчева од Виница на финансиска помош;
12-ta tocka Baranje od Slavica Trajceva od Vinica na finansiska pomos.pdf
13. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 38-ма редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 38-ma sednica na Sovetot.pdf