31 седница на Советот на Општина Виница
2020 година
Покани за комисии
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija finansiranje, buzet i LER.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Дневен ред
1. Годишен извештај на општина Виница за 2019 година, кој се состои од;
- Предлог-Завршна сметка на Буџетот на општина Виница за 2019 година;
1-va Predlog zavrsna smetka.pdf
- Годишен извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност;
1-va tocka Godisen izvestaj za 2019 godina.pdf
2. Барање Согласност на Завршна сметка на ЈП за комунални работи „Солидарност“-Виница за 2019 година;
2-ra tocka Baranje soglasnost na Zavrsna smetka na JP Solidarnost-Vinica za 2019 god..pdf
3. Барање од Макпрогрес ДОО Виница, за продолжување на работното време, поради организирање на настан 5-ти роденден на Хотел ресторан Александар Парк (Предлог-Одлука за продолжување работното време на Хотел Ресторан Алекандар парк Виница, поради организирање на настан 5-ти роденден);
3-ta tocka Baranje od Makprogres DOO Vinica za prodolzuvanje na rabotnoto vreme.pdf
4. Извештај за работењето на ФА „Китка“-с.Истибања во 2019 година со Финансов извештај за средствата потрошени за превоз за учество на Фестивали во 2019 година;
4-ta tocka Izvestaj za rabotenjeto na FA Kitka-s.Istibanja vo 2019 god.so Finansov izvestaj.pdf
5. Извештај за одржаниот 34-ти Меѓународен Фолклорен Фестивал „Истибањско здравоживо“ ( 13-19 септември 2019 година) со Финансов извештај;
5-ta tocka Izvestaj za odrzaniot 34-ti MFF Istibansko zdravozivo 2019 god.so Finansov izvestaj.pdf
6. Финансиски извештај на Здружение ФК СЛОГА 1934 Виница за 2019 година;
6-ta tocka Finansiski izvestaj na Zdruzenie FK SLOGA 1934 Vinica za 2019 god..pdf
7. Финансиски извештај за потрошени средства во 2019 година на Кошаркарски клуб „Албатроси“-Виница;
7-ma tocka Finansiski izvestaj za potroseni sredstva vo 2019 god. na KK Albatrosi-Vinica.pdf
8. Финансиски извештај за работа на Здружение „Лидер-Дуке“-Виница за 2019 година;;
8-ma tocka Finansiski izvestaj za rabota na Zdruzenie Lider-Duke Vinica za 2019 god..pdf
9. Финансиски извештај за работата на РК Бошески спорт Виница за 2019 година;
9-ta tocka Finansiski izvestaj za rabotata na RK Boseski sport-Vinica za 2019 god..pdf
10. Финансиски извештај за работата на РК ТОРО СПОРТ Виница за 2019 година;
10-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na RK TORO SPORT Vinica za 2019 god..pdf
11. Извештај за работењето на ПингПонг клуб ВИНСПИН Виница за 2019 година со Финансиски извештај;
11-ta tocka Izvestaj za rabotenjeto na PingPong klub VinSpin-Vinica so Finansiski izvestaj za 2019 god..pdf
12. Финансиски Извештај за работа на Здружение за планински спортови „Чупино“ - Виница за 2019 година;
12-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na Zdruzenie za planinski sportovi Cupino-Vinica za 2019 god..pdf
13. Финансиски извештај за работа на Здружение Спортско Риболовен Еколошки клуб „КРАП“-Виница за 2019 година;
13-ta Finansiski izvestaj za rabota na Zdruzenie SREK Krap-Vinica za 2019 god..pdf
14. Финансиски извештај за работа на ЛЗ „Бел Камен“ - Виница за 2019 година;
14-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na LZ Bel Kamen-Vinica za 2019 god..pdf
15. Финансиски извештај за работата на Асоцијација за интернационална мобилизација - Виница за 2019 година;
15-ta tocka Finansiski izvestaj za rabotata na Asocijacija za internacionalna mobilizacija-Vinica za 2019 god..pdf
16. Финансиски извештај за работа на ОО на СБМ Виница за 2019 година;
16-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na OO na SBM Vinica za 2019 god..pdf
17. Финансиски извештај за работа на Подружница „Борка“-Виница за 2019 година;
17-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na Podruznica Borka-Vinica za 2019 god..pdf
18. Финансиски извештај за работата на Регионална занаетчиска комора-Виница за 2019 година;
18-ta tocka Finansiski izvestaj za rabotata na Regionalna zanaetciska komora-Vinica za 2019 god..pdf
19. Извештај за работа на Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - Порака Виница за 2019 година со Финансиски извештај;
19-ta tocka Ivestaj za rabota na Centar za poddrska na lica so intelektualna poprecenost Poraka-Vinica so Finansiski izvestaj za 2019 god..pdf
20. Извештај за реализираните активности на Центарот за креативен развој, едукација и психотерапија АСПЕКТИ-ИСТОК, Виница со Финансиски извештај за 2019 година;
20-ta tocka Izvestaj za realiziranite aktivnosti na Centar za kreativen razvoj Aspekti-istok Vinica so Finansiski izvestaj za 2019 god..pdf
21. Финансиски извештај за работа на Здружение на пензионери-Виница за 2019 година;
21-va tocka Finansiski izvestaj na Zdruzenie na penzioneri-Vinica za 2019 god..pdf
22. Финансов извештај на Здружение „Свет крст“-Виница за 2019 година;
22-ra tocka Finansiski izvestaj na Zdruzenie Svet krst-Vinica za 2019 god..pdf
23. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на барателот Христов Методи од Виница;
23-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Hristov Metodi od Vinica.pdf
24. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на барателот Исмаилов Ерхан од Виница;
24-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Ismailov Erhan od Vinica.pdf
25. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 31-ва редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 31-va sednica.pdf
2. Предлог-одлука за обезбедување на финансиски средства за изработка на услови за планирање на просторот;
Dopolnuvanje Predlog-odluka za obezbeduvanje na finansiski sredstva za izrabotka na uslovi za planiranje na prostorot.pdf