30 седница на Советот на Општина Виница
2020 година
Покани за комисии
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, buzet i LER.pdf
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za sednica na Komisija za mandatni prasanja, izbori i imenuvanja.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstetveni dejnosti.pdf
Комисија за статут и прописи;
Pokana za sednica na Komisija za statut i propisi.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Дневен ред
1. Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Виница за 2020 година;
1-va tocka Predlog-Odluka za prosiruvanje na sredstvata na Buzetot na opstina Vinica za 2020 god..pdf
2. Извештај за работа на Полициска станица Виница за второто полугодие на 2019 година;
2-ra tocka Izvestaj za rabota na PS Vinica za vtoroto polugodie na 2019 godina.pdf
3. Полугодишен извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“-Виница за учебната 2019/2020 година;
3-ta tocka Polugodisen izvestaj za rabotata na OOU Goce Delcev-Vinica za ucebnata 2019-2020 god..pdf
4. Барање позитивно мислење на Статут на ООУ „Гоце Делчев“-Виница;
4-ta tocka Baranje pozitivno mislenje na Statut na OOU Goce Delcev-Vinica.pdf
5. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Гоце Делчев“-Виница за сметката за сопствени приходи, сметката за наменски дотации и донаторска сметка;
5-ta tocka Godisna smetka za 2019 god. na OOU Goce Delcev-Vinica.pdf
6. Полугодишен извештај за работата на ООУ „Славчо Стојменски“-Виница за учебната 2019/2020 година;
6-ta tocka Polugodisen izvestaj za rabotata na OOU Slavco Stojmenski-Vinica za ucebnata 2019-2020 god..pdf
7. Барање позитивно мислење на Статут на ООУ „Славчо Стојменски“-Виница;
7-ma tocka Baranje pozitivno mislenje na Statut na OOU Slavco Stojmenski-Vinica.pdf
8. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Славчо Стојменски“ - Виница, за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
8-ma tocka Godisna smetka za 2019 god. na OOU Slavco Stojmenski-Vinica.pdf
9. Полугодишен извештај за работата на ООУ „Кочо Рацин“-с.Блатец, Виница за учебната 2019/2020 година;
9-ta tocka Polugodisen izvestaj za rabotata na OOU Koco Racin-s.Blatec, Vinica za ucebnata 2019-2020 god..pdf
10. Барање позитивно мислење на Статут на ООУ „Кочо Рацин“-с.Блатец, Виница;
10-ta tocka Baranje pozitivno mislenje na Statut na OOU Koco Racin-s.Blatec, Vinica.pdf
11. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Кочо Рацин“ - с.Блатец, Виница за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
11-ta tocka Godisna smetka za 2019 god. na OOU Koco Racin-s.Blatec, Vinica.pdf
12. Барање мислење на Програма за ученички екскурзии во ООУ „Кочо Рацин-с.Блатец, Виница во учебната 2019/2020 година;
12-ta tocka Baranje mislenje za izveduvanje na ucenicki ekskurzii vo OU Koco Racin-s.Blatec, Vinica vo ucebnata 2019-2020 god..pdf
13. Полугодишен извештај за работата на ООУ „Никола Парапунов“-с.Драгобраште, Виница во учебната 2019/2020 година;
13-ta tocka Plugodisen izvestaj za rabotata na OOU Nikola Parapunov-s.Dragobraste, Vinica vo ucebnata 2019-2020 god..pdf
14. Барање позитивно мислење на Статут на ООУ „Никола Парапунов“-с.Драгобраште, Виница;
14-ta tocka Baranje pozitivno mislenje na Statut na OOU Nikola Parapunov-s.Dragobraste, Vinica.pdf
15. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Никола Парапунов“ - с.Драгобраште, Виница, за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
15-ta tocka Godisna smetka za 2019 god. na OOU Nikola Parapunov-s.Dragobraste, Vinica.pdf
16. Полугодишен извештај за работата на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за учебната 2019/2020 година;
16-ta tocka Polugodisen izvestaj za rabota na SOU Vanco Prke-Vinica za ucebna 2019-2020 god..pdf
17. Годишна сметка за 2019 година на СОУ „Ванчо Прке“-Виница за сметката за сопствени приходи, сметката за наменски дотации и сметката за донации;
17-ta Godisna smetka za 2019 god. na SOU Vanco Prke-Vinica.pdf
18. Годишна сметка за 2019 година на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ - Виница, за сметката за сопствени приходи и сметката за наменски дотации;
18-ta tocka Godisna smetka za 2019 god. na OU Dom na kultura Toso Arsov-Vinica.pdf
19. Годишна сметка за 2019 година на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Виница, за сметката за сопствени приходи, сметката за наменски дотации и општинска буџетска сметка;
19-ta tocka Godisna smetka za 2019 god. na JOU Biblioteka Vanco Prke-Vinica.pdf
20. Годишна сметка за 2019 година на Локален археолошки и историски музеј „Теракота“- Виница, за сметката за сопствени приходи и сметката на буџетски корисник на музејот;
20-ta tocka Godisna smetka za 2019 god. na Muzej Terakota-Vinica.pdf
21. Завршна сметка за 2019 година на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница за сметка за самофинансирање, сметка на наменски дотации, сметка на донации и сметка на основен буџет;
21-va tocka Zavrsna smetka za 2019 god. na OJUDG Goce Delcev-Vinica.pdf
22. Завршна сметка на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“-Блатец за 2019 година;
22-ra tocka Zavrsna smetka na JP Kale-Blatec za 2019 god..pdf
23. Барање за донесување Одлука по предлог за разрешување и избор на членови во УО на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница (Предлог-Решение за разрешување член на УО на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница);
23-ta tocka Baranje za donesuvanje Odluka po predlog za razresuvanje i izbor na clenovi na UO na OJUDG Goce Delcev-Vinica.pdf
24. Предлог-Решение за именување член на УО на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница;
24-ta tocka Predlog-Resenie za imenuvanje clen na UO na OJUDG Goce Delcev-Vinica.pdf
25. Информација за активностите во 2019 година на Меѓуопштинското здружение на лица со телесен инвалидитет за општините Кочани, Виница, Берово и Делчево Мобилност-Кочани;
25-ta tocka Informacija za aktivnostite vo 2019 god. na Meguopstinsko zdruzenie Mobilnost-Kocani.pdf
26. Програма за работа на Меѓуопштинското здружение на лица со телесен инвалидитет за општините Кочани, Виница, Берово и Делчево Мобилност-Кочани за 2020 година, со вкупни трошоци за тековно работење;
26-ta tocka Programa za rabota na Meguopstinsko zdruzenie Mobilnost-Kocani za 2020 godina.pdf
27. Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Липец, с.Лаки, с.Лески;
27-ma tocka Izvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata vo s.Lipec, s.Laki, s.Leski.pdf
28. Барање од Здружение на пензионери-Виница, на финансиски средства за опрема на клубот на пензионери во с.Трсино;
28-ma tocka Baranje od Zdruzenie na penzioneri-Vinica na finansiski sredstva.pdf
29. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Гоце Митревски и Жарко Крстевски од Виница;
29-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Goce Mitrevski i Zarko Krstevski od Vinica.pdf
30. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Јованка Јованова од с.Истибања, Виница;
30-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Jovanka Jovanova od s.Istibanja, Vinica.pdf
31. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Стојан Алексов од с.Трсино, Виница;
31-va tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Stojan Aleksov od s.Trsino, Vinica.pdf
32. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Благој Димитров од с.Блатец, Виница;
32-ra tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Blagoj Dimitrov od s.Blatec, Vinica.pdf
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 30-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 30-ta sednica na Sovet.pdf
2. Записник од 29-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Zapisnik broj 29.pdf