41 седница на Советот на Општина Виница
2021 година
Покани за комисии
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za sednica na Komisija za mandatni prasanja, izborii imenuvanja.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Комисија за статут и прописи;
Pokana za sednica na Komisija za statut i propisi.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Дневен ред
1. Предлог-Програма за работа на Советот на општина Виница за 2021 година;
1-va tocka Predlog-Programa za rabota na Sovetot na opstina Vinica za 2021 godina(2).pdf
2. Предлог-Решение за именување на членови во Комисијата за избор на студенти приматели на стипендија преку Здружението „Свет крст“ - Виница;
2-ra tocka Predlog-Resenie za imenuvanje na clenovi vo Komisijata za izbor na studenti primateli na stipendija.pdf
3. Барање Согласност на Извештај за реализирање на Програмата за работа на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“ - Блатец за 2020 година;
3-ta tocka Baranje Soglasnost na Izvestaj za realiziranje na Programata za rabota na JP Kale-Blatec za 2020 godina.pdf
4. Извештај за реализираните активности на Општинската установа Дом на културата „Тошо Арсов“ - Виница во 2020 година;
4-ta tocka Izvestaj za realizirani aktivnosti na OU Dom na kulturata Toso Arsov-Vinica za 2020 godina.pdf
5. Барање Согласност на измена на Годишен план за вработување за 2021 година на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница;
5-ta-tocka-baranje-Soglasnost-na-izmena-na-Godisen-plan-za-vrabotuvanje-za-2021-god.-na-OU-DOm-na-kultura-Toso-Arsov-Vinica.pdf
6. Извештај за работата на Локалниот Археолошки и историски Музеј „Теракота“ - Виница за 2020 година;
6-ta tocka Izvestaj za rabotata na Lokalniot Arheoloski i istorski Muzej Terakota-Vinica za 2020 godina.pdf
7. Барање од Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“-Виница за разрешување член на Управен одбор и назначување на нови членови (Предлог-Решение за разрешување член на УО);
7-ma tocka Baranje od Muzej Terakota-Vinica za razresuvanje clen na UO i naznacuvanje na novi clenovi.pdf
8. Предлог-Решение за именување членови на Управен одбор на Локалниот Археолошки и историски Музеј „Теракота“-Виница;
8-ma tocka Predlog-Resenie za imenuvanje clenovi na UO na Muzej Terakota-Vinica.pdf
9. Извештај за работата на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Виница за 2020 година;
9-ta-tocka-Izvestaj-za-rabotata-na-JOU-Biblioteka-Vanco-Prke-Vinica-za-2020-godina.pdf
10. Годишен извештај за пожарите на ТППЕ - Виница за 2020 година;
10-ta tocka Godisen izvestaj za pozarite na TPPE-Vinica za 2020 godina.pdf
11. Програма за работа на ТППЕ - Виница за 2021 година;
11-ta tocka Programa za rabota na TPPE-Vinica za 2021 godina.pdf
12. Информација за спроведување на есенската сеидба на подрачјето на општина Виница во 2020 година;
12-ta tocka Informacija za sproveduvanje na esenskata seidba na podracjeto na opstina Vinica vo 2020 godina.pdf
13. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Јован Соколов од с.Лески, Виница;
13-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Jovan Sokolov od s.Leski, Vinica.pdf
14. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Владо Ѓорѓиев од с.Градец, Виница;
14-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Vlado Gjorgjiev od s.Gradec, Vinica.pdf
15. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Раде Димитровски од с.Градец, Виница;
15-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Rade Dimitrovski od s.Gradec, Vinica.pdf
16. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Стефан Ангелов од с.Градец, Виница;
16-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Stefan Angelov od s.Gradec,Vinica.pdf
17. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Ванчо Цветановски од с.Градец, Виница;
17-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Vanco Cvetanovski od s.Gradec, Vinica.pdf
18. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Драги Иванов од с.Градец, Виница;
18-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Dragi Ivanov od s.Gradec, Vinica.pdf
19. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Јован Иванов од с.Градец, Виница;
19-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Jovan Ivanov od s.Gradec, Vinica..pdf
20. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Благој Николов од с.Градец, Виница;
20-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Blagoj Nikolov od s.Gradec, Vinica..pdf
21. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Зоранчо Стоилков од с.Блатец, Виница;
21-ra tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Zoranco Stoilkov od s.Blatec, Vinica.pdf
22. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Клечкароска Зоре од с.Мороишта, Струга;
22-ra tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Kleckaroska Zore od s.Moroista, Struga.pdf
23. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Митко Гаврилов од Кочани;
23-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Mitko Gavrilov od Kocani.pdf
24. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Фетах Салиев од Виница;
24-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Fetah Saliev od Vinica.pdf
25. Разгледување и донесување на одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Адем Велиов од Виница;
25-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Adem Veliov od Vinica.pdf
26. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 41-ва редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvaje 41-va sednica na Sovetot.pdf
2. Комисија за изготвување Предлог-програма за работа на Советот на Општина Виница за 2021 година;
Pokana za sednica na Komisija za izgotvuvanje Predlog-Programa za rabota na Sovetot za 2021 godina.pdf
3. Записник од 39-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Zapisnik-broj-39.pdf
4. Барање од ОУ Славчо Стојменски за кофинансирање на проект;
Dopolnuvanje na Dneven red Baranje od OOU Slavco Stojmenski-Vinica za kofinansiranje na proekt.pdf